Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht

  • 24 mei 2016

Wat is de prevalentie van informele zorg in Vlaanderen en welke ontwikkelingen doen zich voor? In de SCV-survey van 2014 werd een module over informele zorg opgenomen die nagenoeg identiek is aan de zorgmodule van 2011 waardoor een vergelijking in de tijd mogelijk is. In vergelijking met 2011 is er een afname van de informele zorg van 38% naar 26,3% in 2014. Die afname doet zich inzonderheid voor binnen de deelcategorie ‘hulp gestopt in de loop van het referentiejaar’. Over de redenen voor de daling kunnen geen precieze uitspraken worden gedaan maar een aantal sociaal demografische en economische factoren kunnen een indicatie zijn voor de verminderde beschikbaarheid van informele zorgverleners.

Het profiel van de informele zorgverlener komt grotendeels overeen met het profiel geschetst in 2011. Er is wel een tendens dat de middenleeftijd in 2014 sterker vertegenwoordigd is. Het beeld van de zorgontvanger stemt eveneens in grote mate overeen met dat van 2011. De modaliteiten van de zorg daarentegen zijn gewijzigd. De trend is dat we gaan naar een zwaardere zorg: het aandeel van de informele zorgverleners dat dagelijks, respectievelijk wekelijks zorgen verleent, is toegenomen. Ook de intensiteit waarmee zorg wordt geboden, loopt op en dat geldt ook voor de totale hulpverleningsduur. De toename in zwaarte van de zorg gemeten aan de hand van objectieve zorgbelastingparameters weerspiegelt zich in de subjectieve beoordeling door de informele zorgverlener. Gevraagd naar de ervaren zorgbelasting op een schaal van 0 tot 10, blijkt dat het aandeel zorgverleners dat zich helemaal niet belast voelt (score 0) significant daalde; het aandeel met een hoge score (6-10 punten) is gestegen. Informele zorg en betaalde arbeid sluiten elkaar niet uit maar de werksituatie en de privésituatie kunnen wel conflicteren.  

Download SVR-webartikel 2015/4 "Informele zorg in Vlaanderen opnieuw onderzocht" (Pdf - 742 kB)

Meer informatie:
Karina Van de Velde (voor Lieve Vanderleyden - 02/553.52.07)
Dirk Moons (02/553.60.16)
Studiedienst Vlaamse Regering
Departement Kanselarij & Bestuur