Surveys
Stadsmonitor

De Stadsmonitor is een 3-jaarlijks rapport waarbij wordt nagegaan in hoeverre de centrumsteden evolueren in een meer duurzame en leefbare richting. De data voor deze Stadsmonitor komen uit registraties, GIS-applicaties en een survey bij de bevolking van de 13 Vlaamse centrumsteden.  Deze bevraging dient om meer dan 70 indicatoren van data te voorzien waarbij zowel gepeild wordt naar gedragingen als naar opinies en dit rond verschillende stedelijke materies zoals cultuur en vrije tijd, wonen en woonomgeving, veiligheid, mobiliteit, vertrouwen, burgerbetrokkenheid, bewonersparticipatie, …

Na 2 telefonische bevragingen in 2004 en 2006, wordt sinds 2008 telkens in het voorjaar een postale bevraging georganiseerd bij een representatieve steekproef op stadsniveau, waarbij de mogelijkheid voorzien is dat extra bevragingen gebeuren om ook op districts- of wijkniveau uitspraken te kunnen doen. Dit laatste gebeurt op initiatief van de betrokken steden zelf. Er gingen bevragingen door in 2008, 2011 en 2014. In 2014 werden meer dan 48.000 inwoners uit de centrumsteden aangeschreven. Voor de bevraging in 2017 worden meer dan 90.000 inwoners van de steden aangeschreven, vermits 11 steden ondertussen resultaten verwachten op wijkniveau. Sinds 2014 wordt de mogelijkheid voorzien om via web de vragenlijst in te vullen.

De Stadsmonitor is een coproductie tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst Vlaamse Regering, Departement Kanselarij en Bestuur (SVR DKB). SVR DKB staat sinds 2008 in voor het steekproefdesign, de methodologie, de vragenlijstconstructie, testfasen, evaluatie van de kwaliteit van de dataverzameling, analyses en rapportering. Het drukwerk, verzending van de vragenlijst en het veldwerk worden uitbesteed.

De eerste resultaten en analyses op de survey 2017 worden verwacht in het voorjaar 2018, wanneer de nieuwe Stadsmonitor editie 2017 zal worden voorgesteld.

Stadsmonitor downloads

Meer informatie: Luk Bral (02/553.58.09)