Werkgelegenheid 

 

Bron 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) 

 

 

Definities 

Werkgelegenheid: het totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio. Het gaat om werknemers en zelfstandigen zoals gedefinieerd volgens het ESR 2010.
Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst (al dan niet formeel) werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid in België en daarvoor loon ontvangen. Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn.
Zelfstandigen zijn personen die als eigenaar of mede-eigenaar werkzaam zijn in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die niet als quasi-vennootschap wordt beschouwd. Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren.
 

De bedrijfstakken zijn ingedeeld in 38 bedrijfstakken (de zogenaamde A38 indeling). 
 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Het ESR 2010 (Europees Systeem van Rekeningen) garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten, info van betrokken actoren,...) en de afstemming op de nationale rekeningen, de welke ook herzien kunnen worden. 

 

 

Referenties 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR): Regionale rekeningen 

 

 

Contact