Loonkosten

 

Bron

HERMREG-databank, samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau, de Vlaamse Statistische Autoriteit, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel, Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), bewerking Statistiek Vlaanderen (voor de Belgische gegevens)

Eurostat (voor de internationale gegevens)

 

Definities

De loonkosten omvatten de totale vergoeding, in geld of natura door de werkgever aan de werknemer verschuldigd. Het gaat hier niet over het inkomen van zelfstandigen.

De loonkosten per eenheid product (LEP) is de totale verloning van werknemers en zelfstandigen in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde. Het inkomen van zelfstandigen wordt geschat door de gemiddelde loonsom per werknemer te vermenigvuldigen met het aantal zelfstandigen.

Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de in 1 jaar geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte intermediaire goederen en diensten.

De LEP vertoont gelijkenis met het begrip loonaandeel. Dit laatste wordt meestal gedefinieerd als de loonsom van werknemers als een aandeel in het bruto binnenlands product (bbp) of bruto nationaal inkomen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data over de loonsommen van loontrekkenden worden in de mate van het mogelijke opgebouwd uit individuele gegevens van de onderneming of instelling.

  • Niet-financiële vennootschappen (= gewone bedrijven): de basisbron is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) die alle informatie kan leveren over de brutolonen en -salarissen waarop sociale bijdragen worden betaald. Op bepaalde elementen van de lonen moeten echter geen sociale bijdragen worden betaald. Dit wordt bijgeschat met behulp van de jaarrekeningen van de bedrijven. Daarnaast dienen nog andere elementen opgenomen te worden in de beloning van de werknemers, zoals de lonen van instellingen aangesloten bij de RSZPPO (sociale zekerheid van lokale overheden), de lonen in natura, fooien, gebruik van firmawagens, winstdeelnemingen,... . Het vestigingenbestand van de RSZ dient als basis om in voorkomend geval de loonsom te verdelen voor multi-arrondissementele ondernemingen.
  • Financiële instellingen: analoog aan voorgaande punt. Als bronnen gelden hier ook de statistieken van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en individuele jaarverslagen.
  • Overheid: de informatie uit overheidsrekeningen en -budgetten of van de RSZ wordt voor de multi-arrondissementele instanties verdeeld pro rata de RSZ- of RSZPPO-loonmassa.
  • Huishoudens (= ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid): voor de werkgevers word gewerkt met het RSZ-materiaal.
  • Instellingen zonder winstoogmerk: bronnen zijn de RSZ, en andere (DAC-stelsels,...).

De LEP zoals hier berekend gaat uit van de veronderstelling dat een zelfstandige hetzelfde gemiddelde loon verdient als een werknemer.

 

Referenties

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

FPB, SV, IWPES, BISA: Regionale economische vooruitzichten

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek