Uitvoerratio 

 

Bron 

Nationale Bank van België (NBB), Europese Commissie: Annual Macro-Economic Database (AMECO), bewerking Statistiek Vlaanderen.

 

 

Definities 

Invoer en uitvoer van goederen: het ESR 2010 (handboek voor de nationale en regionale rekeningen) bepaalt dat de in- en uitvoer van goederen de totale waarde omvat van goederenstromen tussen ingezetenen en niet-ingezetenen vanaf het moment dat er eigendomsoverdracht plaatsvindt. Wanneer ingezeten en niet-ingezeten geaffilieerde bedrijven goederen leveren aan elkaar, wordt er eveneens aangenomen dat er een eigendomsoverdracht heeft plaats gevonden. Of er sprake is van een fysieke  grensoverschrijdende goederenbeweging heeft geen belang. Goederen die bestemd zijn om maakloonwerk of herstellingen te ondergaan, behoren volgens het ESR 2010 niet meer tot de in-of uitvoer van goederen. Goederen die België binnenkomen en vervolgens worden doorgestuurd naar een ander land (met andere woorden goederen die het voorwerp uitmaken van transithandel), worden niet opgenomen in de in- en uitvoercijfers van de nationale rekeningen. 

 

De in- en uitvoer van een dienst omvat de totale waarde van de verleende dienst tussen ingezetenen en niet ingezetenen. Waar de dienst verleend wordt, maakt niet uit bij de bepaling van in- of uitvoer van de dienst. 

Volgens het ESR 2010 omvat in- en uitvoer van diensten tussen ingezetenen en niet-ingezetenen een breed spectrum aan dienstentransacties. Op de betalingsbalans wordt een onderscheid gemaakt tussen 12 types diensten: 

- maakloondiensten; 

- herstellingen; 

- vervoersdiensten; 

- diensten m.b.t. reisverkeer; 

- communicatiediensten en informatica- en berichtgevingsdiensten; 

- constructiediensten; 

- verzekeringsdiensten; 

- financiële diensten; 

- royalty’s en licenties; 

- andere diensten aan ondernemingen; 

- persoonlijke, culturele en ontspanningsdiensten; 

- niet elders vermelde overheidsdiensten. 


De uitvoerratio: de verhouding van het uitvoerbedrag van goederen en diensten tot het bruto binnenlands product. De bron voor dit laatste is de databank HERMREG, opgemaakt in het kader van de economische middellange termijnvooruitzichten. 


Bruto binnenlands product (bbp): de geldwaarde van de finale goederen en diensten die in een land of regio worden geproduceerd op één jaar tijd. 

 


Opmerkingen bij de kwaliteit 

Goederen: grotendeels gebaseerd op de gegevens van de buitenlandse handel volgens nationaal concept: Het betreft de in- en uitvoer van goederen die de nationale landsgrenzen overschrijden waarbij één partij Belgische ingezetene is. Dit in tegenstelling tot het communautair concept dat een aanzienlijke hoeveelheid handel bevat waarbij geen Belgische ingezetenen betrokken zijn. Er zijn correcties; één van de belangrijkste is de correctie voor fiscale vertegenwoordigers (verdeling tussen de gewesten): zij doen de administratieve taken voor ondernemingen, maar hebben zelf een geringe economische activiteit. 

De in- en uitvoer van diensten op de betalingsbalans werd tussen 1995 en 2005 grotendeels geraamd op basis van aangiften door kredietinstellingen. De banken deden dagelijks aangifte van alle internationale betalingen die betrekking hadden op in- en uitvoer van diensten, zowel voor hun klanten als voor eigen rekening. Voor kleine bedragen dienden de banken echter geen detailinformatie op te leveren. 

Vanaf het jaar 2007 wordt de in-, en uitvoer van diensten rechtstreeks bevraagd bij de in- en uitvoerende ondernemingen via enquêtes. 

Doordat in 2005 aangekondigd werd dat er een voor de banken vereenvoudigd systeem van data-inzameling zou ingevoerd worden is de kwaliteit van de ingezamelde gegevens voor 2006 laag. Het jaar 2007 was het eerste jaar van de data-inzameling via enquêtering. Voor dat eerste jaar blijken de gegevens echter niet betrouwbaar. Dat heeft als gevolg dat de gegevens voor de uitvoer van diensten (en dus ook de totale uitvoer) voor de jaren 2006 en 2007 ontbreken in de reeks (het datamateriaal wordt niet betrouwbaar genoeg geacht). 

 

 

Referenties 

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 

Europese Commissie: Ameco 

 

 

Contact