Arbeidsproductiviteit 

 

Bron 

HERMREG-databank: samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau (FPB), Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS), het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), bewerking Statistiek Vlaanderen   

Eurostat  

 

 

Definities 

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio.  

Het bruto binnenlands product (bbp): de marktwaarde van de finale goederen en diensten die in 1 jaar tijd in een land of regio worden geproduceerd. Het gaat om consumptiegoederen en kapitaalgoederen (investeringen) van de private sector en de overheid voor binnenlands gebruik en export, en met aftrek van de ingevoerde consumptie- en kapitaalgoederen.  

Terminologie van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) 2010:  
(1) Verkochte productie (aan de prijs zonder transportkosten indien afzonderlijk gefactureerd en inclusief elke eventuele transportmarge).  
(2) Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen (dit is zonder aftrekbare btw, inclusief eventuele niet-aftrekbare btw).  
(3) = (1) - (2) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten.  
(4) Niet-productgebonden belastingen (belastingen op gebruik grond, gebouwen, milieubelasting...).  
(5) Niet-productgebonden subsidies (voor arbeidskrachten, voor milieubehoud...).  
(6) = (3) + (4) - (5) Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen.  
(7) Productgebonden belastingen (btw, importheffingen en -belastingen, accijnzen).  
(8) Productgebonden subsidies (invoersubsidies, andere subsidies).  
(9) = (6) + (7) - (8) Bruto binnenlands product aan marktprijzen.  

 
De werkgelegenheid: omvat zowel de loontrekkende als de zelfstandige werkgelegenheid in een land of regio, gedefinieerd volgens het ESR 2010.  

Door de uitdrukking in koopkrachtstandaard (KKS) wordt gecorrigeerd voor de koopkrachtverschillen tussen landen. De gegevens voor de Belgische gewesten werden geschat door toepassing van Belgische koopkrachtpariteiten.  

Voor de Belgische gewesten worden ook de voor pendel gecorrigeerde gegevens berekend. Dit gebeurt aan de hand van pendelmatrices woon-werkplaats zoals bekend uit de Europese Arbeidskrachtenenquête (EAK).

 


Opmerkingen bij de kwaliteit 

Het bruto binnenlands product wordt voor België en de gewesten samengesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen op basis van een hele reeks bronnen. Voor bedrijven zijn de jaarrekeningen en de BTW- en RSZ-gegevens een belangrijke bron. Voor publieke instanties zijn dat de overheidsrekeningen. De berekeningen gebeuren conform de ESR 2010-methodologie en zijn internationaal aanvaard door de nationale statistische instituten. Deze gegevens worden overgemaakt aan Eurostat, dat hiermee ook de reeks in koopkrachtstandaard samenstelt.  

De output van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vormt de bron van de middellange termijnvooruitzichten van het model HERMREG. Dit gebeurt via econometrische schattingen door het Federaal Planbureau in samenwerking met statistische experts van de gewesten. De cijfers voor de gewesten worden door Statistiek Vlaanderen in euro koopkrachtstandaard (euro KKS) omgezet. De HERMREG output wordt steeds voorgelegd aan een Begeleidingscomité waarin het Federaal Planbureau en de gewesten zetelen.

 

 

Referenties 

FPB, Statistiek Vlaanderen, IWEPS, BISA: Regionale economische vooruitzichten  

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen  

Europese Commissie: Ameco  

 

 

Contact