Arbeidsproductiviteit 

 

Bron 

HERMREG-databank, samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau, Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel, Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), bewerking Statistiek Vlaanderen 

Eurostat  

 

 

Definities 

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen het bruto binnenlands product (bbp) en de werkgelegenheid in een land of regio. 

Het bruto binnenlands product (bbp): wordt berekend door bij de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen de productgebonden belastingen op productie en invoer op te tellen en de productgebonden subsidies op productie en invoer af te trekken. 


Concrete ESR 2010 terminologie: 
(1) Productie (aan de prijs zonder transportkosten indien afzonderlijk gefactureerd en incl. elke eventuele transportmarge) 
(2) Intermediair verbruik tegen aankoopprijzen (dit is zonder aftrekbare BTW, inclusief eventuele niet-aftrekbare BTW) 
(3) = (1) - (2) Bruto toegevoegde waarde tegen factorkosten 
(4) Niet-productgebonden belastingen (belastingen op gebruik grond, gebouwen, milieubelasting...). 
(5) Niet-productgebonden subsidies (subsidies voor arbeidskrachten, subsidies voor milieubehoud...). 
(6) = (3) + (4) - (5) Bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen. 
(7) Productgebonden belastingen (BTW, importheffingen en -belastingen, accijnzen). 
(8) Productgebonden subsidies (importsubsidies, andere subsidies). 
(9) = (6) + (7) - (8) Bruto binnenlands product aan marktprijzen 


De werkgelegenheid: omvat zowel de loontrekkende als de zelfstandige werkgelegenheid in een land of regio, gedefinieerd volgens het ESR 2010. 


Door de uitdrukking in koopkrachtstandaard wordt gecorrigeerd voor de koopkrachtverschillen tussen landen. De gegevens voor de Belgische gewesten werden geschat door toepassing van Belgische koopkrachtpariteiten. 


Voor de Belgische gewesten worden ook de voor pendel gecorrigeerde gegevens berekend. Dit gebeurt aan de hand van pendelmatrices woon-werkplaats zoals bekend uit de Europese Arbeidskrachtenenquête. 

 


Opmerkingen bij de kwaliteit 

Het bruto binnenlands product wordt voor België en de gewesten samengesteld door het Instituut voor de Nationale Rekeningen op basis van een hele reeks bronnen. Voor bedrijven zijn de jaarrekeningen en de BTW- en RSZ-gegevens een belangrijke bron. Voor publieke instanties zijn dat de overheidsrekeningen. De berekeningen gebeuren conform de ESR 2010 methodologie en zijn internationaal aanvaard. De gegevens worden overgemaakt aan Eurostat die hiermee ook de reeks in koopkrachtpariteiten samenstelt. 

De output van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vormt de bron van de middellangetermijnvooruitzichten van het model HERMREG. Dit gebeurt via econometrische schattingen door het Federaal Planbureau en de 3 regionale instellingen. De cijfers voor de gewesten worden door Statistiek Vlaanderen in euro koopkrachtpariteiten omgezet. De HERMREG output wordt steeds voorgelegd aan een Begeleidingscomité waarin het Federaal Planbureau en de gewesten zetelen. 

 

 

Referenties 

FPB, SV, IWPES, BISA: Regionale economische vooruitzichten 

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 

Europese Commissie: Ameco 

 

 

Contact