Werkgelegenheidsgraad 

 

Bron 

HERMREG-databank: samenwerkingsproject tussen het Federaal Planbureau, Statistiek Vlaanderen, het Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) en het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statbel en Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), bewerking Statistiek Vlaanderen 

Eurostat  

 

 

Definities 

Werkgelegenheidsgraad: het gaat om werknemers en zelfstandigen zoals gedefinieerd volgens het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 2010. Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst (al dan niet formeel) werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid en daarvoor loon ontvangen. Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn. Zelfstandigen zijn personen die als eigenaar of mede-eigenaar werkzaam zijn in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die niet als quasi-vennootschap wordt beschouwd. Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren. 

De bevolking 15-64 jaar in jaar T is het gemiddelde van de telling op 1 januari T en 1 januari T+1. 

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

Het ESR 2010 garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten, info van betrokken actoren,...) en de afstemming op de nationale rekeningen, welke ook herzien kunnen worden. 

De output van het Instituut voor de Nationale Rekeningen vormt de bron voor de middellangetermijnvooruitzichten van het model HERMREG. Dit gebeurt via econometrische schattingen door het Federaal Planbureau en de drie regionale instellingen. De HERMREG output wordt steeds voorgelegd aan een Begeleidingscomité waarin het Federaal Planbureau en de gewesten zetelen. 

 

 

Referenties 

FPB, SV, IWPES, BISA: Regionale economische vooruitzichten 

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 

Europese Commissie: Ameco 

 

 

Contact