Echtscheidingen

 

Bron

Statbel (Rijksregister), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Echtscheidingskans per kalenderjaar: aantal echtscheidingen per 1.000 huwelijken met gehuwde partners van 18 tot 79 jaar. Dit omdat enkel gehuwden uit de echt kunnen scheiden en omdat vooral deze leeftijdsgroep uit de echt scheidt.

Echtscheidingscijfer per huwelijksjaar: percentage huwelijken gesloten in een bepaald kalenderjaar dat na verloop van tijd ontbonden is, cumulatief over de verstreken duur sinds de huwelijkssluiting.

Personen per kalenderjaar: gemiddelde van het aantal personen (binnen een bepaalde groep) bij het begin en op het einde van het kalenderjaar.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

De bron Statbel publiceert statistische reeksen over de wettelijke bevolking. Die steunt op het Rijkregister van de natuurlijke personen en geeft de stand van de bevolking weer op 1 januari van het kalenderjaar, zoals - mits bijkomende controles door Statbel - kan worden afgeleid uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister (Belgen en buitenlanders die gemachtigd zijn tot vestiging in België) en het vreemdelingenregister (buitenlanders die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België voor bepaalde of onbepaalde duur). Bepaalde categorieën buitenlanders (bijvoorbeeld. diplomatiek en consulair personeel) zijn vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters. In sommige gevallen kunnen zij op eigen vraag wel ingeschreven worden. Enkel in dat geval worden zij meegerekend in de bevolkingscijfers.

Tot 2015 werden de echtscheidingsstatistieken opgesteld op basis van formulieren van de burgerlijke stand Model VI zoals voorgeschreven door het Koninklijk Besluit van 26 augustus 1966. Dit formulier werd vervolledigd door het bestuur van de gemeente waar de echtscheiding werd opgetekend of overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Die optekening of overschrijving gebeurde in de registers van de gemeente waar het ontbonden huwelijk werd voltrokken. Indien de echtscheiding werd voltrokken in het buitenland, gebeurde de optekening van de echtscheiding in de registers van de gemeente Brussel. Dit leverde een probleem op, aangezien er geen onderscheid kon worden gemaakt tussen deze echtscheidingen en een echtscheiding die een huwelijk beëindigt dat werkelijk in Brussel was voltrokken. De formulieren werden door de gemeentebesturen naar de regionale centra van de Algemene Directie Statistiek (nu Stabel genoemd) doorgestuurd. Ze werden elektronisch opgeslagen en op federaal niveau samengevoegd om een statistiek van gebeurtenissen op te maken, die alle in België opgetekende of overgeschreven echtscheidingen omvat.

In 2015 werd door de Algemene Directie Statistiek een nieuwe statistiek van de echtscheidingen opgesteld onder gebruikmaking van het Rijksregister van de natuurlijke personen (RR). In het kader van de administratieve vereenvoudiging werd het echtscheidingsformulier afgeschaft. Vanaf 2016 is dit de enige echtscheidingsstatistiek die beschikbaar is. In deze nieuwe statistiek worden de talrijke echtscheidingen die in het buitenland plaatsgevonden van in België verblijvende personen mee opgenomen, maar worden de enkele echtscheidingen van niet in België verblijvende personen buiten beschouwing gelaten.

De nieuwe statistiek wordt opgesteld door gebruikmaking van de informatie ‘burgerlijke stand’ (I.T. 120) van het RR. De I.T. 120 registreert alle veranderingen inzake burgerlijke stand van in het RR ingeschreven personen. Door een gecontroleerd selecteren van alle veranderingen die leiden tot de burgerlijke staat ‘gescheiden’ en door ze vervolgens 2 per 2 met elkaar te combineren kan, indien die veranderingen slaan op dezelfde gebeurtenis, een statistiek worden opgemaakt waarin alle echtscheidingen zijn opgenomen, ongeacht de plaats waar ze zijn gesloten (in België of in het buitenland), voor zover minstens 1 van de 2 echtgenoten op het ogenblik van de gebeurtenis een ingezetene was in België. De weinige echtscheidingen, die wel in het RR geregistreerd staan maar waarbij de 2 echtgenoten geen ingezetenen waren op het ogenblik van hun echtscheiding, blijven buiten beschouwing.

De rang van het ontbonden huwelijk wordt bepaald aan de hand van de burgerlijke staat van de partners bij het aangaan van het huwelijk dat wordt ontbonden. De gescheiden personen van wie de burgerlijke staat vóór het ontbonden huwelijk onbekend is, worden opgeteld bij de ongehuwden.

De vroegere statistiek maakte gebruik van de datum van de overschrijving van het vonnis bij de burgerlijke stand. De nieuwe statistiek maakt gebruik van de datum van de gerechtelijke uitspraak.

Tot 2014 ontving Statbel gegevens van het Rijksregister inzake het beëindigen van wettelijke samenwoningen (door omzetting in een huwelijk, scheiding of overlijden van een partner). Statbel publiceert deze gegevens (voorlopig) niet meer.

Gegevens over de beëindiging van feitelijke samenwoningen van partners worden niet als een afzonderlijke statistiek geregistreerd.

Statbel heeft een bestand met informatie over alle overlijdens in een kalenderjaar in België en zijn gewesten. Het gaat om overlijdens binnen de wettelijke bevolking, dit zijn de personen ingeschreven in een regulier bevolkingsregister van het Rijksregister van de natuurlijke personen (met uitsluiting van het wachtregister voor asielzoekers), via meldingen daarvan bij de burgerlijke stand van de gemeenten waar de betrokkene zijn woonplaats had. De burgerlijke staat bij overlijden is gekend.

 

Referenties

Rijksregister: Website

Statbel: Huwelijken en Echtscheidingen

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek