Posities in het huishouden

 Bron

Rijksregister en Statbel, bewerking Statistiek Vlaanderen

Eurostat 

 

Definities

 

Huishouden: de afbakening van een huishouden is gebaseerd op het ingeschreven zijn op eenzelfde hoofdverblijfplaats in het Rijksregister. De cijfers betreffen de wettelijke situatie, deze kan afwijken van de feitelijke situatie. Zo wonen sommige jongeren bijvoorbeeld alleen of ongehuwd samen, maar blijven ze officieel bij de ouders gedomicilieerd.

Private en collectieve huishoudens: huishoudens worden opgedeeld in private en collectieve huishoudens. Collectieve huishoudens zijn: religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen (bepaling Statbel). Alle huishoudens die niet collectief zijn, zijn private huishoudens.

Referentiepersoon van het huishouden: de persoon die het huishouden vertegenwoordigt bij de contacten met de overheid (bepaling Statbel). De bepaling van een referentiepersoon binnen het huishouden is noodzakelijk om de positie (verwantschapsband) van elk lid binnen het huishouden tegenover deze referentiepersoon te situeren.

Relatie tussen huishoudtype en positie van de leden binnen het huishouden

Huishoudtype

Positie binnen huishouden

Alleenwonende

Alleenwonende

Gehuwd paar zonder inwonende kinderen

- Gehuwde partner zonder inwonende kinderen

- Inwonende andere persoon

Gehuwd paar met inwonend(e) kind(eren)

- Gehuwde partner met inwonend(e) kind(eren)

- Kind bij een gehuwd paar

- Inwonende andere persoon

Ongehuwd* samenwonend paar zonder inwonende kinderen

 

- Niet-gehuwd samenwonende partner zonder inwonende kinderen

- Inwonende andere persoon

Ongehuwd* samenwonend paar met inwonend(e) kind(eren)

 

- Niet-gehuwd samenwonende partner met

inwonend(e) kind(eren)

- Kind bij een ongehuwd samenwonend paar

- Inwonende andere persoon

Eenoudergezin

 

- Alleenstaande ouder

- Kind bij een alleenstaande ouder

- Inwonende andere persoon

Ander type huishouden

- Lid van ander type huishouden

Collectief huishouden

- Bewoner collectief huishouden

*Strikt genomen niet-gehuwd (met burgerlijke staat ongehuwd, gescheiden of verweduwd).

Kinderen inwonend bij een samenwonend paar of bij een alleenstaande ouder zijn eigen kinderen, stiefkinderen, geadopteerde kinderen en pleegkinderen. In de bepaling van de positie in het huishouden wordt geen rekening gehouden met de leeftijd van de inwonend(e) kinderen of met het feit dat een inwonend kind eventueel zelf een partner en/of eigen kinderen heeft.

Personen die ongehuwd samenwonen met een partner kunnen wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen. Personen die wettelijk samenwonen met een partner worden genoteerd in het Rijksregister, maar Statbel gebruikt (voorlopig) dit gegeven niet bij de bepaling van het huishoudtype of de huishoudpositie. Personen die feitelijk ongehuwd samenwonen met een partner worden in het Rijksregister niet als dusdanig gecodeerd.

Alle beslissingsregels om de types van huishoudens en de posities in het huishouden te definiëren zijn uitvoerig beschreven in een Technisch rapport (Lodewijckx & Deboosere, 2008).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De bron Statbel publiceert statistische reeksen over de wettelijke bevolking. Die steunt op het Rijkregister van de natuurlijke personen en geeft de stand van de bevolking weer op 1 januari van het kalenderjaar, zoals – mits bijkomende controles door Statbel – kan worden afgeleid uit de inschrijvingen in het bevolkingsregister (Belgen en buitenlanders die gemachtigd zijn tot vestiging in België) en het vreemdelingenregister (buitenlanders die toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden in België voor bepaalde of onbepaalde duur). Bepaalde categorieën buitenlanders (bijvoorbeeld. diplomatiek en consulair personeel) zijn vrijgesteld van inschrijving in de bevolkingsregisters. In sommige gevallen kunnen zij op eigen vraag wel ingeschreven worden. Enkel in dat geval worden zij meegerekend in de bevolkingscijfers.

Het gaat om de posities in het huishouden van de wettelijke bevolking. Dit is de bevolking zoals geregistreerd in de registers van de burgerlijke stand van de gemeenten. Het is de som van het bevolkingsregister (Belgen woonachtig in een Belgische gemeente + vreemdelingen met permanente verblijfsvergunning), het vreemdelingenregister (vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning), het register van ambtenaren van de Europese Unie en het register van geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE. Asielzoekers die ingeschreven zijn in het wachtregister horen niet bij de wettelijke bevolking en zijn dus niet meegeteld in deze cijfers. Belgen in het buitenland (ingeschreven in de consulaire registers van de diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland) en ambassadepersoneel worden eveneens niet meegeteld in de wettelijke bevolking.

De wettelijke bevolking kan bijgevolg verschillen van de feitelijk bevolking. Hiertoe behoren zowel personen ingeschreven in het wachtregister alsook personen die niet bij de gemeente zijn aangegeven.

 

Referenties

 

Statbel:

Eurostat: