Bevolkingsvooruitzichten

 

Bron

Statistiek Vlaanderen, Federaal Planbureau & Eurostat

 

Definities

De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035 van Statistiek Vlaanderen werden uitgewerkt per leeftijd en geslacht, en per aantal huishoudens naar grootte, voor elk van de 308 gemeenten van het Vlaamse Gewest. Ze gaan uit van de wettelijke bevolking op 1 januari 2017. De afbakening van een huishouden is gebaseerd op het ingeschreven zijn op eenzelfde hoofdverblijfplaats: dit is de wettelijke woonsituatie van personen.

Voor de vooruitberekening van de bevolking werd de ‘cohort-component’-methode gebruikt. Die bestaat erin de bevolkingsaantallen te schatten aan de hand van de huidige bevolking en door rekening te houden met de kansen op overlijden en emigratie enerzijds en met de geboorten en de immigraties anderzijds. Op deze manier wordt de bevolking telkens een jaar verder in de tijd geprojecteerd. Voor de schatting van de verschillende componenten van de bevolkingsvooruitzichten (geboorten, overlijdens, interne/internationale migraties) werd uitgegaan van trends in het verleden. Zo stelden we hypotheses op over hun evolutie in de toekomst en de wijze waarop deze variëren tussen gemeenten. De werkwijze wordt uiteengezet in:

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/demografie-metadata-bevolking.pdf.

Voor de vooruitberekening van de huishoudens werd gesteund op de methode van participatiegraden. Huishoudparticipatiegraden geven de verdeling van het aantal inwoners in private huishoudens over de verschillende huishoudensgroottes (1, 2, 3, 4, 5 of meer personen). Op basis van trends in het verleden werden hypothesen geformuleerd over de huishoudparticipatiegraden in de toekomst. Vervolgens worden die geprojecteerde participatiegraden toegepast op het aantal personen dat voor een bepaald jaar en voor elk van de gemeenten wordt verwacht in de bevolkingsvooruitzichten. De werkwijze wordt uiteengezet in:

https://www.statistiekvlaanderen.be/sites/default/files/docs/demografie-metadata-huishoudens.pdf.

Voor de vergelijking met de andere gewesten werd gebruik gemaakt van de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau. De meest recente vooruitzichten gaan uit van de wettelijke bevolking op 1 januari 2017. De vooruitzichten werden uitgewerkt per arrondissement, leeftijd en geslacht voor de periode 2018-2070 op basis van de cohort-component-methode. De hypothesen inzake vruchtbaarheid, sterfte en migratie zijn uiteengezet in:

https://www.plan.be/publications/publication-1752-nl-demografische+vooruitzichten+2017+2070+bevolking+en+huishoudens.

Voor de gegevens van de Europese landen werd gebruik gemaakt van de Bevolkingsprojecties van Eurostat. De bevolkingsvooruitzichten van Eurostat gaan uit van de ‘gewoonlijk verblijvende bevolking’ op 1 januari 2015. Ze werden uitgewerkt voor elk van de lidstaten van de Europese Unie en voor Noorwegen, per leeftijd en geslacht. Ze verwijzen naar de periode 2015-2081. Er wordt gebruik gemaakt van de cohort-component-methode. Een beschrijving van de hypothesen inzake sterfte, vruchtbaarheid en migratie is terug te vinden op:

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database?node_code=proj

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Verschillen in de resultaten van demografische vooruitzichten zijn grotendeels te verklaren door verschillen in hypothesen inzake sterfte, vruchtbaarheid en migratie. Verder moet rekening gehouden worden met onderstaande verschillen.

De Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen en de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau steunen op de wettelijke bevolking op 1 januari 2017. Personen niet ingeschreven in het Rijksregister, zoals asielzoekers, worden buiten beschouwing gelaten. De projecties van Eurostat vertrekken van een minder recente startpopulatie (2015) en gaan uit van de ‘gewoonlijk verblijvende bevolking’ in een land.  Deze betreft personen die al langer dan 12 maanden in het land wonen of die in de laatste 12 maanden zijn gearriveerd met de bedoeling om langer dan een jaar in het betrokken land te verblijven. In deze ruimer gedefinieerde bevolking worden ook de asielzoekers meegeteld.

In de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten van Statistiek Vlaanderen en de demografische vooruitzichten van het Federaal Planbureau wordt enkel rekening gehouden met de hoofdverblijfplaats van personen. Deze situatie kan afwijken van de feitelijke situatie en zo een invloed hebben op de berekeningen van de bevolking en de huishoudens per gemeente of arrondissement. Zo wonen sommige jongeren bijvoorbeeld alleen of niet-gehuwd samen met een partner, maar blijven ze bij de ouders gedomicilieerd om fiscale of andere (administratieve) redenen. Dit is eveneens het geval voor studenten op kot. 

Ten slotte moet nog gewezen worden op de kleine schaal van de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten (Statistiek Vlaanderen) die een invloed kan hebben op de stabiliteit van de resultaten op gemeentelijk niveau. Dit weerspiegelt zich echter nauwelijks op de resultaten op het niveau van het Vlaamse Gewest.

 

Referenties

Statistiek Vlaanderen:

Federaal Planbureau: Bevolkingsvooruitzichten

Statbel: Bevolking

Eurostat: Database

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek