Personeelsleden Vlaams Onderwijs

 

Bron

Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Alle cijfers met betrekking tot het personeel in deze pagina zijn uitgedrukt in budgettaire voltijdse equivalenten. Het betreft het aantal voltijdse equivalenten die betaald worden door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Het aantal voltijdse equivalenten wordt geteld als de som van alle deelopdrachten van alle personeelsleden (met inbegrip van de vervangingen van minder dan een jaar).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

  • In de personeelsstatistieken wordt enkel het personeel geregistreerd dat ofwel rechtstreeks door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming wordt betaald, ofwel waarvan de lonen ten laste zijn van de werkingsenveloppe van het hoger onderwijs (met uitzondering van de gastprofessoren en de mandaatsvergoedingen in het hogescholenonderwijs). Dit impliceert dat het meester-, vak- en dienstpersoneel van het gesubsidieerd onderwijs niet opgenomen is in de statistieken. De gesubsidieerde contractuelen worden ook buiten beschouwing gelaten, omdat deze personeelsleden niet volledig door het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming worden betaald. Ook het personeel ten laste van de werkingsmiddelen (PWB) in het leerplichtonderwijs, volwassenenonderwijs, DKO en CLB wordt vanaf 2018-2019 niet meer opgenomen. De lonen van deze personeelsleden worden door de scholen terugbetaald vanuit hun werkingsmiddelen.  Het personeel dat geniet van het stelsel 'terbeschikkingstelling voorafgaand aan het rustpensioen' (TBS+) is opgenomen in deze statistieken. Alle personeelsgegevens hebben betrekking op de maand januari van het jaar X, zoals gekend in juni van het jaar X.
  • Op 1 september 2009 werd de vierde graad verpleegkunde afgesplitst van het secundair onderwijs en ondergebracht in het hoger beroepsonderwijs (HBO5). Het hoger beroepsonderwijs behoort juridisch tot het hoger onderwijs. Hoger beroepsonderwijs kan worden ingericht door centra voor volwassenenonderwijs, hogescholen en scholen voor voltijds secundair onderwijs (Hoger Beroeps Onderwijs – niveau 5 of HBO5-verpleegkunde). In 2018-2019 werd nog geen personeel hoger beroepsonderwijs betaald in de hogescholen. Tot en met het schooljaar 2016-2017 werd voor het bestuurspersoneel en de andere personeelscategorieën enkel het personeel opgenomen van de instellingen die 100% HBO verpleegkunde aanbieden (slechts 4 instellingen). Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt het aandeel HBO van het onderwijzend personeel van alle 20 instellingen die HBO aanbieden als inschatting gebruikt om het aandeel binnen het bestuurspersoneel en de andere personeelscategorieën te bepalen. Deze werkwijze leidt tot een meer realistische inschatting van HBO verpleegkunde.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming: Statistisch jaarboek van het Vlaams onderwijs

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek