Prognose van de schoolbevolking

 

Bron

Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035, Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Demografische vooruitzichten: schatting van de toekomstige bevolking in Vlaamse gemeenten, naar leeftijd en geslacht, aan de hand van hypothesen over vruchtbaarheid, sterfte en migratiestromen.

De vooruitzichten zijn uitgewerkt voor alle Vlaamse steden en gemeenten - behoudens voor de kleine gemeente Herstappe (89 inwoners op 1/1/2017). Die blik op het lokale niveau onderscheidt deze vooruitzichten van deze van het Federaal Planbureau en Statbel. De vooruitzichten worden uitgevoerd door Statistiek Vlaanderen en zullen driejaarlijks een update krijgen. 

In deze statistiek gaat het over de vooruitzichten van een selectie van de bevolking: de schoolbevolking. De leeftijdscategorieën (2,5 tot en met 5 jaar, 6 tot en met 11 jaar en 12 tot en met 17 jaar) zijn hierbij slechts een proxy van de schoolbevolking per onderwijsniveau, omdat niet alle parameters (zoals zittenblijven, huisonderwijs,…) zijn meegenomen in het rekenmodel.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De demografische vooruitzichten situeren zich binnen een traditie van bevolkings- en huishoudensvooruitzichten op gemeentelijk niveau. De eerste gemeentelijke bevolkingsvooruitzichten voor het Vlaamse Gewest werden in 1995 aangemaakt door Paul Willems, destijds als demograaf verbonden aan het toenmalige Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën (CBGS). Dit gebeurde in het kader van het tweede Milieu- en Natuurrapport Vlaanderen (MIRA-2) (de ‘MIRA-projecties’). Meteen was ook het stramien gelegd voor de lokale bevolkingsvooruitzichten. In 2000 volgde de tweede versie van MIRA-projecties. In 2005 nam de toenmalige Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) de opdracht over voor de aanmaak van officiële Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten, zowel voor de bevolking (Willems, 2006) als voor de huishoudens (Willems, 2007). Beide publicaties kregen periodiek navolging in de ‘SVR-projecties voor de bevolking en de huishoudens in Vlaamse steden en gemeenten, 2009-2030’ (Willems & Lodewijckx, 2011), en de ‘SVR-projecties voor de bevolking en de huishoudens in Vlaamse steden en gemeenten, 2015-2030’ (Pelfrene et al., 2015; Lodewijckx, 2015). De nieuwe publicatie van ‘Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 2018-2035’ is de zesde in de rij.

De gebruikte databron voor de Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten is de officiële jaarlijkse vastlegging van de wettelijke bevolking en haar samenstelling in huishoudens door Statbel, uitgaande van de registraties in het Rijksregister. Statistiek Vlaanderen ontvangt daarvan jaarlijks een kopie.

De laatste observaties van de bevolking betreffen het aantal inwoners naar leeftijd en geslacht die op 1 januari 2017 zijn ingeschreven in elk van de 308 gemeenten van het Vlaamse Gewest.

De meest recente demografische gemeentelijke vooruitzichten vertrekken dus van 2017 als startpopulatie en projecteren de bevolking tot 2035. 

De loop van de bevolking - dit zijn de geboorten, overlijdens, interne (binnenlandse) en internationale migraties - is eveneens gebaseerd op de officiële gegevens van Statbel. Hier is 2016 het laatste observatiejaar. Het datawarehouse Demografie van Statistiek Vlaanderen is een databank die individuele (geanonimiseerde) records van de bevolking op 1 januari van het kalenderjaar in de Vlaamse gemeenten omvat, alsook individuele (geanonimiseerde) informatie over de geboorten, de overlijdens en de (gemeentegrensoverschrijdende) migraties in de loop van het kalenderjaar. De databank werd opgestart in 1997, maar bevat ook data die teruggaan tot 1991.

 

Referenties

Statistiek Vlaanderen: Bevolkingsvooruitzichten

  

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek