Vroegtijdige schoolverlaters (op basis van administratieve data)

 

Bron

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Vroegtijdige schoolverlater: een jongere die niet meer leerplichtig is en die een regulier kwalificerend traject van het Vlaams secundair onderwijs verlaat zonder de kwalificatie te behalen. Leerlingen in alternatief kwalificerende trajecten (opleidingsvorm 1 (OV1) en opleidingsvorm 2 (OV2) van het buitengewoon onderwijs) kunnen het kwalificatiecriterium niet behalen en worden niet als een vroegtijdige schoolverlater beschouwd. Jongeren die zonder kwalificatie het onderwijs verlaten vanuit een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) worden evenmin meegerekend.

Als kwalificatiecriterium geldt:
- een diploma secundair onderwijs;
- een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het beroepssecundair onderwijs (bso);
- een eindgetuigschrift behaald in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso);
- een certificaat behaald in de leertijd (Syntra);
- een getuigschrift behaald in de opleidingsvorm 3 (OV3) van het buitengewoon secundair onderwijs (buso);
- een certificaat behaald in het modulair stelsel van het bso, het dbso en buso OV3.

Als leeftijdscriterium gelden de leeftijden tussen 18 en 25 jaar.

Het percentage vroegtijdige schoolverlaters wordt berekend op de leerlingen in de regulier kwalificerende trajecten en is het resultaat van de verhouding tussen vroegtijdige schoolverlaters (teller) en de som van vroegtijdige schoolverlaters en gekwalificeerden (noemer).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De cijfers over vroegtijdig schoolverlaten zijn gebaseerd op administratieve data uit de databanken van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming. Dat wil zeggen op data die alle leerlingen uit het Vlaams onderwijs omvatten.

Daarnaast bestaan er ook andere cijferbronnen voor het berekenen van vroegtijdig schoolverlaten. Zo is er de ’early leavers from education and training’ statistiek uit de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) van Statbel. De EAK maakt het mogelijk om zinvol te vergelijken tussen Europese landen en regio’s (zoals de Belgische gewesten). In tegenstelling tot de administratieve gegevens van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming gaat het bij de EAK-cijfers echter om schattingen op basis van een enquête. Daardoor moet bij de interpretatie van de EAK-gegevens steeds rekening gehouden worden met een statistische foutenmarge.

Voor meer informatie: zie het rapport Vroegtijdig schoolverlaten in het Vlaams secundair onderwijs.

 

Referenties

Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming:

 

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek