VDAB-werkloosheid

 

Bron

Arvastat, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Niet-werkende werkzoekenden (NWWZ): alle statistieken over de VDAB-werkloosheid zijn gebaseerd op het aantal niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn de werkzoekenden met de hoogste graad van beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt.

De groep van NWWZ bestaat uit 4 categorieën:

 • werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA);
 • jonge werkzoekenden in beroepsinschakelingstijd (BIT);
 • vrij ingeschreven niet-werkende werkzoekenden;
 • andere verplicht ingeschreven niet-werkende werkzoekenden.

Bepaalde groepen van werkzoekenden zijn niet opgenomen in de NWWZ. Het gaat onder meer om:

 • werkzoekenden in opleiding (zowel niet-werkenden als werkenden);
 • campusinschrijvingen;
 • jobstudenten;
 • tewerkgestelden in het Derde Arbeidscircuit (D.A.C.).

Voor de volledige lijst van werkzoekenden die niet zijn opgenomen in de NWWZ kan men terecht op de website van Arvastat.

De gepresenteerde gegevens zijn jaargemiddelden, dat wil zeggen gemiddelden van de 12 maanden van het jaar.

De werkloosheidsduur wordt berekend op basis van een begindatum (meestal de inschrijvingsdatum) die wordt bepaald en gewijzigd overeenkomstig de richtlijnen van het Europese statistiekbureau Eurostat. Kortdurig werkzoekenden zijn minder dan 1 jaar werkzoekend, langdurig werkzoekenden tussen 1 en 2 jaar en zeer langdurig werkzoekenden zijn meer dan 2 jaar werkzoekend.

Bij de indeling naar onderwijsniveau worden de werkzoekenden onderverdeeld op basis van het hoogst behaalde diploma. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • laaggeschoolden (lager onderwijs of 1ste graad van het secundair onderwijs, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs, 2de graad secundair onderwijs);
 • middengeschoolden (studiegetuigschrift van de derde graad beroepssecundair onderwijs (BSO), diploma 3de graad secundair onderwijs, diploma van het secundair na secundair (Se-N-Se), diploma van de 4de graad beroepssecundair onderwijs);
 • hooggeschoolden (hoger beroepsonderwijs, professionele bachelor, academische bachelor, master).

De origine van de niet-werkende werkzoekenden wordt bepaald op basis van de huidige nationaliteit en de vorige nationaliteit (voor een eventuele nationaliteitswijziging) van de persoon. De VDAB gebruikt daarvoor de gegevens uit het Rijksregister.

Ten slotte kan er een onderscheid gemaakt worden naar arbeidshandicap. Een werkzoekende wordt als arbeidsgehandicapt beschouwd wanneer na een administratief onderzoek uit attesten of verslagen blijkt dat hij/zij:

 • ingeschreven is bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
 • een kwalificatie of getuigschrift heeft van het buitengewoon onderwijs, of ex-BUSO of BLO-leerling is zonder dat er kwalificaties of getuigschriften zijn behaald;
 • recht heeft op een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming;
 • in het bezit is van een afschrift van een definitief geworden gerechtelijke beslissing of van een attest van een bevoegde federale instelling waaruit een blijvende graad van arbeidsongeschiktheid blijft;
 • recht heeft op bijkomende kinderbijslag of recht heeft op verhoogde kinderbijslag (als ouder met een handicap);
 • recht heeft op een invaliditeitsuitkering in het kader van de ziekteverzekering;
 • een attest heeft van een arbeidshandicap, afgeleverd door een door de VDAB erkende dienst of arts.

Voor meer informatie: zie Arvastat.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In Vlaanderen wordt het dossier van de werkzoekende, ingeschreven bij VDAB, als basis genomen van de statistiek. Het betreft de toestand van de dossiers op het einde van de maand en is dus telkens een momentopname (geen dynamische gegevens).

  

Referenties

VDAB: Arvastat

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek