Uren beroepsarbeid per week

 

Bron

Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) Statbel en Labour Force Survey (LFS) Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen.

 

Definities

Aantal uren beroepsarbeid of werkuren per week van de werkende bevolking van 20 tot 64 jaar: het aantal werkuren dat men gewoonlijk per week presteert in de hoofdactiviteit. Hierbij wordt dus geen rekening gehouden met de eventuele nevenactiviteiten.

Werkende bevolking: volgens de definities van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) is een persoon werkend indien die:

  • tijdens de referentieweek minstens een uur heeft gewerkt voor loon of winst of gezinswinst;
  • tijdens de referentieweek niet aan het werk was, maar een baan of een eigen bedrijf had waar hij/zij tijdelijk niet aanwezig was.

Onderwijsniveau:

  • laaggeschoold: personen zonder diploma of hoogstens een diploma lager secundair onderwijs;
  • middengeschoold: personen met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs of met een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs;
  • hooggeschoold: personen met een diploma hoger of universitair onderwijs.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens over het aantal werkuren van de werkende bevolking zijn schattingen gebaseerd op een enquête. De Labour Force Survey (LFS) is een officiële enquête die in alle EU28-landen wordt afgenomen. Ze wordt gebruikt voor de constructie van Europese, nationale en regionale statistieken over de arbeidsmarkt. De LFS wordt gecoördineerd door het Europese statistiekbureau Eurostat. Voor België wordt de enquête uitgevoerd door het Belgische statistiekbureau Statbel onder de naam Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK).

De EAK wordt in België uitgevoerd vanaf 1983. Deelname aan de EAK is verplicht voor de geselecteerde huishoudens.

Van 1983 tot 1998 werden de huishoudens 1 maal per jaar bevraagd tijdens een beperkte periode. Vanaf 1999 werd de enquête continu uitgevoerd tijdens het jaar, waarbij de steekproef gelijkmatig werd verdeeld over alle weken van het jaar.

Vanaf 2001 worden de personen die langer dan drie maanden in loopbaanonderbreking zijn niet meer bij de werkenden geteld. Deze breuk werd door het Steunpunt Werk gecorrigeerd door de cijfers van 2000 en 1999 opnieuw te berekenen.

Vanaf 2017 werd een nieuwe methode van enquêtering toegepast. De geselecteerde huishoudens en personen nemen deel aan een eerste bevraging. Daarna worden ze uitgenodigd om in de daaropvolgende 15 maanden nog 3 keer een vragenlijst in te vullen. De huishoudens worden in 2 opeenvolgende kwartalen bevraagd, daarna in 2 kwartalen niet en ten slotte in de volgende 2 kwartalen wel.
De eerste bevraging gebeurde op dezelfde manier als de jaren voordien: de respondent wordt door een enquêteur uitgenodigd voor een persoonlijk interview waarbij de vragenlijst gezamenlijk wordt doorlopen en de antwoorden worden geregistreerd op een tablet. Deze bevraging is de meest gedetailleerde.
De vervolgbevragingen zijn korter en beperken zich grotendeels tot de aspecten van de arbeidsmarktpositie die gewijzigd zijn in vergelijking met de vorige bevraging.

In het Vlaamse Gewest werden in de periode 1999-2016 gegevens verzameld van ongeveer 20.000 huishoudens en 50.000 personen (huishoudleden). De responsgraad van de EAK in België lag in die periode tussen 75% en 80%.

In 2017 namen met de nieuwe methode ongeveer 18.000 Vlaamse huishoudens en 44.000 personen deel. De responsgraad van de eerste bevraging van 2017 bedroeg ongeveer 74%, die van de tweede bevraging 86%, die van de derde bevraging 90% en van de vierde bevraging 94%.

Aangezien de gegevens verzameld worden via een steekproef, moet bij de interpretatie van de resultaten van de LFS en EAK rekening worden gehouden met een bepaalde onzekerheidsmarge.

Voor de periode 1999-2017 moet men wegens de nieuwe methode rekening houden met een breuk in de tijdsreeks tussen 2016 en 2017.

 

Referenties

Steunpunt Werk: Cijfers
Statbel: Werkgelegenheid en werkloosheid
Eurostat: Database   

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek