Inkomen (op basis van de nationale rekeningen) 

 

 

Bron 

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

 

Definities 

Beschikbaar inkomen:

 • som van de lonen,
 • het exploitatie-overschot,
 • het gemengd inkomen,
 • netto inkomen uit vermogen, netto sociale uitkeringen,
 • netto overige inkomensoverdrachten, min belastingen.  


Lonen: in de nationale rekeningen worden lonen samengesteld uit 3 componenten 

 • De lonen: omvatten de vergoedingen voor geleverde arbeid, met inbegrip van toeslagen, productiviteitspremies, vergoedingen voor het woon-werkverkeer, betaalde vakantie, voordelen in natura en sociale premies ten laste van de werknemers. 

 • De werkelijke sociale premies ten laste van werkgevers: omvatten de wettelijke en vrijwillige premies die werkgevers betalen aan sociale zekerheidsinstellingen. 

 • De toegerekende sociale premies ten laste van werkgevers: omvatten uitbetalingen in het kader van ziekte, ongeval of zwangerschap en pensioenen betaald door de overheid en door ondernemingen die die fondsen zelf beheren. 

 

Exploitatieoverschot van huishoudens omvat: 

 • de toegerekende huur (het fictief huurinkomen voor eigenaars van de woning die ze zelf bewonen en van de niet-verhuurde tweede verblijven); 

 • de reële huur behaald uit de verhuur van gebouwen; 

 • de waarde van door huishoudens zelfgeproduceerde goederen voor eigen verbruik. 

 

Het gemengd inkomen: bevat het inkomen uit beroepsactiviteiten van zelfstandigen (inclusief van de meehelpende leden van het gezin) dat niet kan worden onderscheiden van de als ondernemer gemaakte winst. 

 

Netto-inkomen uit vermogen: verschil tussen ontvangen en betaalde rentes, winstuitkeringen  

 

Netto sociale uitkeringen: uitkeringen minus bijdragen voor sociale zekerheid, overige sociale verzekeringen (groepsverzekeringen…) en sociale voorzieningen in geld (leefloon…). 

 

Netto overige inkomensoverdrachten: uitkeringen in verband met schade, prijzengelden, stakingsgelden,… minus schadeverzekeringspremies, boetes  

 

Koopkrachtstandaard: door een monetaire grootheid in euro koopkrachtstandaard (KKS) uit te drukken is een correcte internationale vergelijking mogelijk. Zo worden de bedragen gecorrigeerd voor de bestaande prijsverschillen voor dezelfde goederen en diensten tussen landen.

 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De statistiek wordt opgemaakt conform het ESR 2010 concept. Dat garandeert internationale vergelijkbaarheid. Zie Toelichting bij het ESR 2010. 

 

 

Referenties 

Eurostat: Income of households 

 

 

Contact