Wanbetalingen hypothecair krediet

 

Bron

Nationale Bank van België (NBB), Centrale voor Kredieten aan Particulieren

 

Definities

De cijfers hebben betrekking op het aantal personen dat op 31 december van het jaar bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB) geregistreerd staat met minstens één wanbetaling voor een hypothecair krediet voor een onroerend goed, afgesloten door natuurlijke personen voor privédoeleinden. Dat wordt afgezet ten opzichte van het totaal aantal personen met een hypothecair krediet voor een onroerend goed.

De criteria die aanleiding geven tot de registratie van wanbetalingen die voortvloeien uit kredietovereenkomsten, zijn de volgende:

a) voor een consumenten- of hypothecair krediet onder de vorm van een verkoop op afbetaling, lening op afbetaling of financieringshuur:

 • wanneer 3 termijnbedragen op hun vervaldag niet of onvolledig zijn betaald, of
 • wanneer een vervallen termijnbedrag gedurende 3 maanden niet of onvolledig is betaald, of
 • wanneer de nog te vervallen termijnbedragen onmiddellijk opeisbaar zijn geworden.

b) voor een consumenten- of hypothecair krediet onder de vorm van een kredietopening:

 • wanneer een bedrag aan kapitaal en/of totale kosten van het krediet komt te vervallen overeenkomstig de voorwaarden van de kredietovereenkomst en dit niet of onvolledig werd terugbetaald binnen een termijn van 3 maanden, of
 • wanneer het kapitaal volledig opeisbaar is geworden en het verschuldigde bedrag niet of onvolledig werd terugbetaald, of
 • wanneer het totaal terug te betalen bedrag niet werd terugbetaald binnen de maand na het verstrijken van de nulstellingstermijn.
   

Men kan 5 types kredietovereenkomsten/financiële verbintenissen onderscheiden waarvan de betalingsachterstanden geregistreerd worden. Hun kenmerken zijn de volgende:

 • Lening op afbetaling: lening op afbetaling die niet onder toepassing valt van artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en die bij de eerste melding aan het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" (ENR) een betalingsachterstand vertoont die groter is dan 25 euro.
 • Verkoop op afbetaling: verkoop op afbetaling die niet onder toepassing valt van artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en die bij de eerste melding aan het ENR-bestand een betalingsachterstand vertoont die groter is dan 25 euro.
 • Financieringshuur: lange termijnverhuur die bij de eerste melding aan het ENR-bestand een betalingsachterstand vertoont die groter is dan 25 euro. Leasing (gereglementeerd door de wet op de leasing) die bij de eerste melding aan het ENR-bestand een betalingsachterstand vertoont die groter is dan 25 euro.
 • Kredietopening: kredietopening voor privé- of beroepsdoeleinden die niet onder toepassing valt van artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en die bij de eerste melding aan het ENR-bestand een ongeoorloofd debetsaldo of een niet-toegelaten overschrijding van de maximale limiet vertoont van meer dan 25 euro.
 • Hypothecair krediet: hypothecair krediet dat niet onder toepassing valt van artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en waarvan het bedrag van het toegestane kapitaal minstens 200 euro bedraagt en die bij de eerste melding aan het ENR-bestand een betalingsachterstand vertoont die groter is dan 25 euro.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De gegevens komen uit het bestand van de "Niet-gereglementeerde registraties" (ENR) van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België (NBB). Het ENR-bestand registreert enkel de betalingsachterstanden bij kredietovereenkomsten en financiële verbintenissen die niet vallen onder het toepassingsgebied van artikel VII.148 van het Wetboek van economisch recht en die voor privé- of beroepsdoeleinden werden afgesloten door natuurlijke personen.

 

Referenties

Nationale Bank van België (NBB): Kredieten aan particulieren

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek