Bron

Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), FOD Mobiliteit en Vervoer (MV)

 

Definities

Een personenkilometer: een eenheid die een persoon in een vervoersmodaliteit aflegt. Personenkilometer = voertuigkilometer x gemiddelde bezettingsgraad.

Bij de gegevens over personenwagens worden de bestelwagens met passagiers gedeeltelijk meegeteld, met name voor 39,2%. Dat percentage is gebaseerd op eerdere verkeerstellingen waaruit bleek dat bijna 4 op 10 bestelwagens ook passagiers vervoerden.
Formule: (voertuigkilometer personenwagens + 39,2% voertuigkilometer bestelwagens) x gemiddelde aantal personen per personenwagen.

Het gemiddeld aantal personen per personenwagen: wordt verzameld op basis van proces verbalen bij verkeersongevallen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Cijfers tot en met 2012: berekening door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Vanaf 2013: modelresultaten van het propagatiemodel PROMOVIA en verdere uitsplitsing naar voertuigtypes in overleg met de FOD Mobiliteit en Vervoer.

PROMOVIA maakt voor zijn berekeningen gebruik van enerzijds de tellingen met tellussen die door de Vlaamse overheid worden uitgevoerd en anderzijds bepaalde resultaten van de provinciale verkeersmodellen. PROMOVIA propageert de tellingen, die slechts op een beperkt aantal locaties plaatsvinden, over het hele netwerk. Deze propagatie wordt uitgevoerd met behulp van de wegvakbelastingen vanuit de provinciale verkeersmodellen, die wel voor een volledig netwerk beschikbaar zijn.

Door verandering van methodologie in 2013, leidt het vergelijken van cijfers voor 2013 met cijfers van jaren na 2013 tot incoherentie Vanaf 2013 worden de cijfers voor Vlaanderen op basis van voertuigkilometer (aangeleverd door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken) voor 2 voertuigcategorieën aan de hand van het propagatiemodel PROMOVIA, namelijk licht vervoer en zwaar vervoer. Dit propagatiemodel is op zijn beurt gebaseerd op verkeerstellingen (dubbele lussen op snelwegen en enkele lussen op het onderliggend wegennet). Het lichte vervoer bevat de personenwagens en bestelwagens, het zware verkeer de vrachtwagens en de bussen.

De nieuwe methodologie vanaf 2013 geldt enkel voor het Vlaamse Gewest. De 2 andere gewesten hanteren nog steeds de vorige methode. Daarmee dient rekening gehouden te worden bij het vergelijken van gewestelijke cijfers.

 

Referenties

FOD Mobiliteit en Vervoer: Verkeer Belgisch wegennet

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek