Aandeel industrie in de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid

 

Bron

HERMREG-FPB, BISA, IWEPS, SV 2021, Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

De bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Anders uitgedrukt is het de waarde die de productiefactoren arbeid en kapitaal toevoegen aan de verbruikte of intermediaire goederen en diensten. 
 
Het gaat om "bruto" toegevoegde waarde, wat wil zeggen dat het verbruik van vaste activa (= afschrijvingen) inbegrepen is. 
De waardering gebeurt tegen basisprijzen. Dat wil zeggen dat de productie niet de door de producent in rekening gebrachte belasting over de toegevoegde waarde omvat en ook niet mogelijk andere productgebonden belastingen zoals accijnzen. Wel zijn productgebonden subsidies inbegrepen. 

Werkgelegenheid: het gaat om werknemers en zelfstandigen zoals gedefinieerd volgens het ESR 2010. Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst (al dan niet formeel) werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid en daarvoor loon ontvangen. Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn. Zelfstandigen zijn personen die als eigenaar of mede-eigenaar werkzaam zijn in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die niet als quasi-vennootschap wordt beschouwd. Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren. 

De industrie wordt gedefinieerd als de NACE rev.2 05-33 minus NACE rev.2 19 (cokes en petroleumraffinage). 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het ESR 2010 (Europees Systeem van Rekeningen) garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten, info van betrokken actoren) en de afstemming op de nationale rekeningen, die ook herzien kunnen worden.

 

Referenties

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen 

 

 

Contact