Onlineproblemen bij het internetgebruik bij burgers

 

Bron

Enquête ICT- en internetgebruik bij huishoudens, Statbel, Eurostat

 

Definities

Bij de berekening van deze statistiek wordt rekening gehouden met volgende onlineproblemen:

  • Frauduleus gebruik van een betaalkaart,
  • Verlies van documenten, afbeeldingen of andere gegevens als gevolg van een virus of een andere computerinfectie (bijvoorbeeld worm of Trojaans paard),
  • Misbruik van persoonlijke informatie die op het internet beschikbaar is, wat bijvoorbeeld in discriminatie, intimidatie of pesten resulteert (bijvoorbeeld misbruik van foto’s, videoclips, persoonlijke gegevens geplaatst op communitywebsites),
  • Het hacken van het socialenetwerk- of e-mailaccount van iemand en het buiten zijn medeweten posten of verzenden van de inhoud,
  • Online-identiteitsdiefstal: het op bedrieglijke manier verkrijgen van persoonlijke gegevens en zich uitgeven voor deze persoon, bijvoorbeeld door onder zijn naam te winkelen,
  • Ontvangst van frauduleuze berichten (phishing),
  • Het omgeleid worden naar valse websites waar persoonlijke informatie gevraagd wordt (pharming).

Het onderwijsniveau is gebaseerd op de internationaal erkende ISCED-indeling (International Standard Classification of Education). Laaggeschoolden zijn diegenen die ofwel geen diploma hebben ofwel ten hoogste een diploma van lager secundair onderwijs (eerste graad) (ISCED 0-2). Middengeschoolden hebben als hoogste diploma een diploma van hoger secundair of "postsecundair" (niet hoger) onderwijs (ISCED 3-4). Hooggeschoolden hebben een diploma hoger onderwijs (ISCED 5-6).

Het inkomen betreft het gemiddelde maandelijkse netto-inkomen van alle gezinsleden samen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De enquête over ICT- en internetgebruik bij huishoudens en individuen (ICT-enquête bij huishoudens en individuen) is een jaarlijks door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie. Voor de organisatie van de bevraging en voor de verwerking van de Belgische cijfers is Statbel (Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie, Statistics Belgium) verantwoordelijk.

De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is in België een deelsteekproef van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Na het afnemen van de enquête naar de arbeidskrachten vraagt de interviewer of de laatst verjaarde persoon van het huishouden van minstens 16 jaar en jonger dan 75 jaar zelfstandig de ICT-enquête wil invullen. Sinds 2009 worden er twee methodes van dataverzameling gebruikt: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) via een webapplicatie; SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) via een papieren formulier. Vóór 2009 werd de enquête mondeling afgenomen door een enquêteur. Er is een rappel met nieuwe vragenlijst voorzien als het huishouden na 14 dagen nog niet heeft geantwoord.

De huishoudens die voor de ICT-enquête in aanmerking komen, zijn de privéhuishoudens met ten minste één persoon in de leeftijdsrange van 16 tot en met 74 jaar die voor het eerste of tweede trimester deelnemen aan de doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Het veldwerk loopt van januari tot eind augustus. Vóór de hervorming van de EAK in 2017 volstond het tweede kwartaal om voldoende huishoudens te hebben en liep het veldwerk van april tot in augustus.

Na validatie bleven bij de editie van 2019 6.083 huishoudens over. Dat is 67,4% van de huishoudens die aan de enquête naar de arbeidskrachten 2019 deelgenomen hebben en op basis van het vermelde leeftijdscriterium in aanmerking kwamen voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen, en 49,7% van de initiële brutosteekproef van de enquête naar de arbeidskrachten 2019 met uitsluiting van de huishoudens waarbij niet voldaan is aan bovenstaand leeftijdscriterium. De 6.083 huishoudens, die de nettosteekproef vormen, zijn als volgt over de drie gewesten verdeeld: 776 uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 3.138 uit het Vlaamse Gewest en 2.169 uit het Waalse Gewest.

 

Referenties

Statbel: ICT-gebruik in huishoudens

Metadata Statbel: ICT-gebruik in huishoudens

Eurostat: ICT-gebruik in huishoudens

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek