Ontvangsten

 

Bron

Vlaamse overheid: Departement Financiën en Begroting

Lokale besturen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

 

Definities

VLAAMSE OVERHEID

De data zijn realisatiecijfers. Het gaat dus over de daadwerkelijk gerealiseerde transacties en niet om de vooropgestelde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

ESR-ontvangsten: de ontvangsten die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de regels van het Europees Stelsel van Rekeningen (ESR) binnen de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) tussen die entiteiten niet worden meegeteld.

ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen en is daardoor Europees vergelijkbaar. ESR wordt gebruikt door de lidstaten van de Europese Unie en is het laatst geüpdatet in 2010 (ESR 2010). De ESR-ontvangsten omvatten alleen de volgende ESR-codes:

Lopende ontvangsten

 • Lopende ontvangsten van goederen en diensten (code 1)
 • Renten en inkomsten uit eigendom (code 2)
 • Inkomensoverdrachten van andere sectoren (code 3)
 • Inkomensoverdrachten binnen de overheidssector (code 4)

Kapitaalontvangsten

 • Kapitaaloverdrachten van andere sectoren (code 5)
 • Kapitaaloverdrachten binnen de overheidssector (code 6)
 • Desinvesteringen (code 7)

De codes 8 (Kredietaflossingen en vereffeningen van deelnemingen; andere financiële producten) en 9 (Overheidsschuld) worden niet opgenomen in de ESR-ontvangsten.

 

LOKALE BESTUREN

De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van de lokale overheden. Het betreft hoofdzakelijk vastgestelde jaarrekeningen die door de gemeenteraad en OCMW-raad besproken zijn. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekeningen zijn pas definitief na de goedkeuring door de gouverneur of de bevoegde minister.

De bedragen hebben betrekking op de gerealiseerde transacties, niet op de geraamde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Het gaat over gegevens die overeenkomstig de normen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid werden opgesteld. BBC werd het eerst progressief van 2011 tot 2014 in de lokale besturen ingevoerd. In 2019 zijn de eerste gemeenten overgeschakeld naar de vernieuwde versie van BBC (BBC 2020). Vanaf 2020 passen alle gemeenten dit nieuwe systeem toe.

Het inwonertal betreft de bevolking op 1 januari van het betrokken jaar.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn administratieve gegevens die gecentraliseerd worden binnen het Departement Financiën en Begroting (data Vlaamse overheid) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (data lokale overheden).

Bij de lokale overheden zijn voor de volgende types van besturen data beschikbaar:

 • gemeentebestuur
 • OCMW
 • provinciebestuur
 • autonoom gemeentebedrijf (AGB)
 • autonoom provinciebedrijf (APB)
 • OCMW-vereniging
 • district (binnen stad Antwerpen)

Andere lokale besturen, zoals politiezones, zijn dus niet opgenomen in de cijfers.

Het is mogelijk dat niet alle besturen hun definitieve jaarrekening indienden bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, waardoor de definitieve cijfers voor 2020 nog licht kunnen wijzigen. Van de gemeenten en OCMW’s zijn alle jaarrekeningen ingestuurd, hetzij definitief hetzij voorlopig. Besturen die hun jaarrekening niet tijdig vastgesteld hebben, dienen namelijk een voorlopige jaarrekening in te dienen.

Het gaat zowel bij de Vlaamse overheid als bij de lokale besturen telkens om bedragen in lopende prijzen. Dat zijn prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie.

 

Referenties

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB): BBC - data en analyses

Departement Financiën en Begroting: Vlaamse begroting en rekening

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek