Fiscale autonomie - belastingen

 

Bron

Vlaamse overheid: Departement Financiën en Begroting

Lokale besturen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

 

Definities

VLAAMSE OVERHEID

De data zijn realisatiecijfers. Het gaat dus over de daadwerkelijk gerealiseerde transacties en niet om de vooropgestelde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Fiscale autonomie: aandeel van de gewestbelastingen en de gewestelijke opcentiemen in de ESR-ontvangsten van de Vlaamse overheid.

Gewestbelastingen en opcentiemen zijn de ontvangsten die de Vlaamse overheid (grotendeels) autonoom kan vaststellen.

Gewestbelastingen: de belastingen die het Vlaamse Gewest krachtens de Bijzondere Financieringswet kan heffen.

De gewestelijke opcentiemen: worden berekend volgens de methode van de Hoge Raad Financiën. Het gaat over de bruto opcentiemen, dat wil zeggen de voorschotten en de afrekeningen. De fiscale uitgaven worden hiervan niet afgetrokken. Begrotingsjaar 2015 is startjaar en omvat daarom alleen voorschotten. De gewestelijke opcentiemen zijn een belasting ten bate van de gewesten, berekend als een percentage op de federaal gebleven personenbelasting. Die laatste is de oorspronkelijke personenbelasting, verminderd met een percentage van ongeveer 25%.

 

LOKALE BESTUREN
 

De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van de lokale overheden. Het betreft hoofdzakelijk vastgestelde jaarrekeningen die door de gemeenteraad en OCMW-raad besproken zijn. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekeningen zijn pas definitief na de goedkeuring door de gouverneur en de bevoegde minister.

De bedragen hebben betrekking op de gerealiseerde transacties, niet op de geraamde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Het gaat over gegevens die overeenkomstig de normen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid werden opgesteld. BBC werd progressief van 2011 tot 2014 in de lokale besturen ingevoerd. De data van de boekjaren vóór de invoering van BBC werden geconverteerd naar het BBC-schema. Momenteel is een herziening van de BBC in voorbereiding (BBC 2020). Die wordt echter nog niet toegepast.

Het inwonertal betreft de bevolking op 1 januari van het betrokken jaar.

Belastingen: de belastingen omvatten de BBC-rubriek E.II.A.2 Fiscale ontvangsten en boetes.

Deze worden opgesplitst in: opcentiemen onroerende voorheffing (OOV), aanvullende personenbelasting (APB) en de restcategorie, die de “overige belastingen en retributies” wordt genoemd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn administratieve gegevens die gecentraliseerd worden binnen het Departement Financiën en Begroting (data Vlaamse overheid) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (data lokale overheden).

Voor de lokale overheden zijn voor de volgende types van besturen data beschikbaar:

  • Gemeentebestuur,
  • OCMW,
  • Provinciebestuur,
  • Autonoom gemeentebedrijf (AGB),
  • Autonoom provinciebedrijf (APB),
  • OCMW-vereniging,
  • District (binnen stad Antwerpen).

Andere lokale besturen, zoals politiezones, zijn dus niet opgenomen in de cijfers.

Het is mogelijk dat niet alle besturen hun jaarrekening hebben ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, waardoor de cijfers niet op de totaliteit van besturen zijn berekend.

Zo ontbraken 3 van de 308 gemeentebesturen (Landen, Schoten en Lommel) in 2017 (situatie 19 november 2018).

 

Referenties

Agentschap Binnenlands Bestuur BBC Data en analyse

Departement Financiën en Begroting: de Vlaams Begroting en Rekening

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek