Uitgaven

 

Bron

Vlaamse overheid: Departement Financiën en Begroting

Lokale besturen: Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB)

 

Definities

COFOG-indeling: de OESO heeft een internationaal vergelijkbare functionele classificatie voor overheden ontwikkeld:  ‘Classification of the Functions of Government’ (COFOG). Voor het weergeven van de uitgaven van de Vlaamse overheid en de lokale overheden wordt het hoogste niveau (2 digits) met de volgende 10 categorieën gebruikt:

 • Algemeen overheidsbestuur (code 01),
 • Defensie (code 02),
 • Openbare orde en veiligheid (code 03),
 • Economische zaken (code 04),
 • Milieubescherming (code 05),
 • Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen (code 06),
 • Gezondheid (code 07),
 • Recreatie, cultuur en godsdienst (code 08),
 • Onderwijs (code 09),
 • Sociale bescherming (code 10).

 

VLAAMSE OVERHEID

De data zijn realisatiecijfers. Het gaat dus over de daadwerkelijk gerealiseerde transacties en niet om de vooropgestelde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

ESR-codes:

ESR is de Europese standaard voor nationale en regionale rekeningen en is daardoor Europees vergelijkbaar. ESR wordt gebruikt door de lidstaten van de Europese Unie en werd het laatst geüpdatet in 2010 (ESR 2010).

De aan het Europees stelsel van rekeningen (ESR) ontleende classificatie deelt de uitgaven op het hoogste niveau als volgt in:

Lopende uitgaven

 • Lopende uitgaven voor goederen en diensten (code 1)
 • Renten (code 2)
 • Inkomensoverdrachten aan andere sectoren (code 3)
 • Inkomensoverdrachten binnen de sector overheid (code 4)

Kapitaaluitgaven

 • Kapitaaloverdrachten aan andere sectoren (code 5)
 • Kapitaaloverdrachten binnen de sector overheid (code 6)
 • Investeringen (code 7)
 • Kredietverleningen en deelnemingen (code 8)

Overheidsschuld (code 9)

ESR-uitgaven: de uitgaven die geconsolideerd zijn over alle entiteiten die volgens de ESR-regels binnen de perimeter van de Vlaamse overheid vallen. Consolidatie betekent dat binnen die perimeter de interne stromen (ontvangsten en uitgaven) niet worden meegeteld.

De codes 8 (Kredietverleningen en deelnemingen) en 9 (Overheidsschuld) worden niet opgenomen in de ESR-uitgaven (zie hierboven ESR-codes).

 

LOKALE BESTUREN
 

De cijfers zijn afkomstig van de jaarrekeningen van de lokale overheden. Het betreft hoofdzakelijk vastgestelde jaarrekeningen die door de gemeenteraad en OCMW-raad besproken zijn. Daarnaast zijn er in beperkte mate ook voorlopige, niet-vastgestelde jaarrekeningen. De jaarrekeningen zijn pas definitief na de goedkeuring door de gouverneur en de bevoegde minister.

De bedragen hebben betrekking op de gerealiseerde transacties, niet op de geraamde cijfers uit de begroting en haar herzieningen.

Het gaat over gegevens die overeenkomstig de normen van de beleids- en beheerscyclus (BBC) van de Vlaamse overheid werden opgesteld. BBC werd progressief van 2011 tot 2014 in de lokale besturen ingevoerd. De data van de boekjaren vóór de invoering van BBC werden geconverteerd naar het BBC-schema. Momenteel is een herziening van de BBC in voorbereiding (BBC 2020). Die wordt echter nog niet toegepast.

Het betreft gegevens uit de budgettaire boekhouding.

Het inwonertal betreft de bevolking op 1 januari van het betrokken jaar.

Voor de lokale besturen worden in deze statistieken de volgende rubrieken gehanteerd (samengesteld uit de BBC-rubrieken):

Exploitatie-uitgaven

 • Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (E.I.A.2)
 • Goederen en diensten (E.I.A.1)
 • Toegestane werkingssubsidies (E.I.A.4)
 • Specifieke kosten sociale dienst OCMW (E.I.A.3)
 • Overige exploitatie-uitgaven: E.I.A.5 Andere operationele uitgaven; E.I.B Financiële uitgaven

Investeringsuitgaven

 • Eigen investeringen: I.1.I Investeringen in financiële vaste activa; I.1.II Investeringen in materiële vaste activa; I.1.III Investeringen in immateriële vaste activa
 • Toegestane investeringssubsidies (I.1.IV)

Financieringsuitgaven

 • Aflossing financiële schulden (L.III.A.1)
 • Overige transacties: L.III.A.2 Toegestane leningen; L.III.A.4 Overige andere uitgaven

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data zijn administratieve gegevens die gecentraliseerd worden binnen het Departement Financiën en Begroting (data Vlaamse overheid) en het Agentschap Binnenlands Bestuur (data lokale overheden).

Voor de lokale overheden zijn voor de volgende types besturen data beschikbaar:

 • Gemeentebestuur,
 • OCMW,
 • Provinciebestuur,
 • Autonoom gemeentebedrijf (AGB),
 • Autonoom provinciebedrijf (APB),
 • OCMW-vereniging,
 • District (binnen stad Antwerpen).

Andere lokale besturen, zoals politiezones, zijn dus niet opgenomen in de cijfers.

Het is mogelijk dat niet alle besturen hun jaarrekening hebben ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur, waardoor de cijfers niet op de totaliteit van besturen zijn berekend.

Zo ontbraken 3 van de 308 gemeentebesturen (Landen, Schoten en Lommel) en 7 van de 308 OCMW-besturen (As, Essen, Landen, Lede, Schilde, Sint-Truiden, Wellen) voor 2017. Voor 2014 en 2015 ontbrak het OCMW van Sint-Truiden. (situatie 19 november 2018).

 

Referenties

Agentschap Binnenlands Bestuur BBC Data en analyse

Departement Financiën en Begroting: Vlaams Begroting en Rekening

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek