Hulpafhankelijkheid partnerlanden van Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

 

Bron 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), bewerking Statistiek Vlaanderen 

  

Definities 

Hulpafhankelijkheid: geeft de verhouding weer tussen de officiële ontwikkelingshulp (ODA) die het land ontvangt en het bruto nationaal inkomen (BNI) van dat land. Het gaat daarbij om de totale officiële ontwikkelingshulp voor dat land, niet alleen de officiële ontwikkelingshulp vanuit Vlaanderen.

De officiële ontwikkelingshulp of ODA (official development assistance): de uitgaven die voldoen aan de officiële criteria voor ontwikkelingssamenwerking die internationaal werden vastgelegd door de leden van het Ontwikkelingscomité (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Een uitgave is ODA als ze aan volgende criteria voldoet:
1. Official: het gaat om ontwikkelingshulp gefinancierd door overheidsinstellingen
2. Development: economische en sociale ontwikkeling is de hoofddoelstelling
3. Assistance: de bijdrage is echte hulp en geen commerciële transactie aan marktvoorwaarden
4. De hulp gaat naar een land of internationale instelling die is opgenomen in de erkende lijst.

Het bruto nationaal inkomen (BNI): de som van alle in het land geproduceerde goederen en diensten (bruto binnenlands product) plus de door de inwoners van het land in het buitenland verdiende primaire inkomens en min de door de buitenlanders in het land verdiende primaire inkomens.

Het bruto binnenlands product wordt samengesteld door bij de bruto toegevoegde waarde tegen basisprijzen de productgebonden belastingen op productie en invoer op te tellen en de productgebonden subsidies op productie en invoer af te trekken.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De ODA-gegevens zijn gebaseerd op betalingen die door de verschillende overheden worden gedaan.

De bruto toegevoegde waarde (basis voor bbp) wordt voor 5 sectoren berekend: de niet-financiële vennootschappen (= bedrijven) en huishoudens (= ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid), financiële instellingen, overheid en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens.

De internationale instanties (bijvoorbeeld OESO), die internationale statistieken ter beschikking stellen, herzien regelmatig hun statistiekreeksen. Dat maakt dat data uit rapporten over de jaren heen niet altijd hetzelfde zijn.

Internationale statistiekinstanties gebruiken vaak internationaal aanvaarde standaarden en harmonisatiemethoden om cijferreeksen van verschillende landen vergelijkbaar te maken. Het is daarbij mogelijk dat de nationale data dienen aangepast te worden, en bij het ontbreken ervan moeten bijgeschat worden. Deze kunnen afwijken van de nationale schattingen.

 

 

Referenties 

OESO: DAC Aid at a glance 

  

 Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek