Steun EU-lidmaatschap

 

Bron

Eurobarometer, bewerking Statistiek Vlaanderen

  

Definities

Aan de respondenten van de Eurobarometer werd gevraagd of zij denken dat het feit dat hun land deel uitmaakt van de Europese Unie een goede/slechte zaak is. Men kon kiezen uit 4 antwoorden: een goede zaak, een slechte zaak, noch een goede noch een slechte zaak en weet niet. Vanaf (herfst) 2018 komt daar nog een 5de antwoordcategorie (weigering) bij.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Sinds 1973 houdt de Europese Commissie opiniepeilingen, de zogenaamde Eurobarometer-enquêtes (EB), om op de hoogte te blijven van de opvattingen van de inwoners van de Europese Unie (EU). In deze bevragingen wordt onder meer gekeken naar de tevredenheid met het leven dat ze leiden, hun verwachtingen, waarover ze zich zorgen maken, hun houding tegenover Europa en Europese instellingen,…

De Standaard Eurobarometer wordt elk jaar uitgevoerd in de lente en de herfst en bestrijkt de EU-bevolking vanaf 15 jaar en ouder. Alle interviews gebeuren face-to-face bij de respondent thuis in zijn moedertaal. In alle landen is het steekproefdesign multi-stage en random. Voor elk land van de EU is er in principe één steekproefgebied, waarbij enkel Duitsland (Oost/West) nog en het Verenigd Koninkrijk (Groot-Brittannië/Noord-Ierland) tot 2017 verdeeld zijn. In elk steekproefgebied is het doel 1.000 interviews te realiseren, uitgezonderd voor Noord-Ierland (300), Luxemburg, Cyprus en Malta (500). De steekproef wordt gewogen, afhankelijk van de populatiecijfers voor elk steekproefgebied.

Vanaf 2010 wordt de vraag of het EU-lidmaatschap een goede/slechte zaak is niet meer in elk lente- én herfstbevraging in de EU-lidstaten gesteld. Bij de voorliggende cijferreeks wordt voor de jaren 2005-2013 en 2019 het materiaal uit de lente-bevraging gepresenteerd en voor de jaren 2014-2018 de gegevens uit de herfst-bevraging.

Vlaanderen kan op 2 manieren in beeld gebracht worden: ofwel via de taal waarin het interview werd afgenomen (Nederlandstaligen) of via de NUTS 1-indeling (Vlaams Gewest). Het aantal Nederlandstalige respondenten schommelt rond 550 à 600 personen. In de hier gepresenteerde cijfers gaat het om respondenten uit het Vlaamse Gewest. Dat aantal schommelt rond 500 à 570 personen.

 

De databestanden zijn voor onderzoekinstellingen gratis verkrijgbaar bij "ZA Central Archive for Empirical Social Research, University Cologne".

De toegankelijkheid van de vragenlijsten, de codeboeken en de publicaties met de resultaten is maximaal. Alles is door iedereen gratis te downloaden via internet (https://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/search-data-access/data-access/).

Vergelijking tussen alle EU-lidstaten is mogelijk omdat in alle landen in principe dezelfde vragenlijst en methodologie wordt gehanteerd door de nationale onderzoeksbureaus.

 

Referenties

Europese Commissie: Eurobarometer

GESIS: Eurobarometer

 

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek