Aandeel steun in inkomen landbouwers

 

Bron

Departement Landbouw en Visserij

 

Definities

Totale opbrengst: alle monetaire opbrengsten van het bedrijf, inclusief premies.

Bedrijfsinkomen: is het familiaal arbeidsinkomen vermeerderd met de toegerekende vergoeding op het eigen geïnvesteerde bedrijfs- en grondkapitaal.

Rechtstreekse steun: de inkomenssteun die de landbouwers ontvangen uit de eerste pijler van het Europese landbouwbeleid (= markt- en inkomenssteun). Het gaat voornamelijk om de bedrijfstoeslag/toeslagrechten, basisbetalingen, betalingen voor vergroening, betalingen voor jonge landbouwers en zoogkoeienpremies. In 2015 is het systeem van bedrijfstoeslag/toeslagrechten vervangen door een nieuw systeem met als componenten een basisbetaling, een betaling voor vergroening en een betaling voor jonge landbouwers. In 2015 is de gekoppelde steun voor slachtkalveren ingevoerd.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De rentabiliteitsgegevens zijn gebaseerd op de naar regionaal vlak geëxtrapoleerde boekhoudresultaten van een 650-tal bedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN).

 

Referenties

Voor meer details met betrekking tot de inkomensberekening wordt verwezen naar volgende publicatie:

Bernaerts E., Maertens E., Oeyen A. & Tacquenier B. (2013) Economische resultaten van de Vlaamse land- en tuinbouw 2011-2012. Brussel: Departement Landbouw en Visserij.

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek