Broeikasgasemissies

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

 

Definities

Deze indicator gaat na in hoeverre de totale uitstoot van broeikasgasemissies in het Vlaamse Gewest evolueert en maakt ook een onderscheid tussen:

  1. emissies die wel onder het Europees Emissiehandelssysteem vallen (ETS) voornamelijk afkomstig uit de sectoren energie en industrie
  2. emissies die niet onder het Europees Emissiehandelssysteem vallen (niet-ETS): emissies door transport, huishoudens, handel & diensten, landbouw en enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie.

Hierbij worden alle gassen en emissiestromen beschouwd die opgenomen zijn in de Europese lastenverdeling bij het Kyoto-protocol (CO2, CH4, N2O, SF6, HFK's, PFK's), en de emissies ervan zijn herrekend naar CO2-equivalenten.

Er wordt geen rekening gehouden met emissies en sinks (bossen en gewassen op velden die CO2 opslaan) ten gevolge van (wijzigingen in) landgebruik en bosbeheer (zogenaamde LULUCF) en evenmin met de uitstoot van NF3. Reden daartoe is dat de Europese lastenverdeling en de lastenverdeling tussen de gewesten in ons land daar evenmin rekening mee houdt.

Europese Emissiehandelssysteem (ETS): onderdeel van het Europees klimaatbeleid. Systeem waarbij installaties voor elke ton CO2-uitstoot één emissierecht moeten indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt, maar installaties mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar. Doordat het aantal beschikbare emissierechten elk jaar daalt, ontstaat er schaarste op de markt. Installaties hebben dan de keuze: ofwel minder uitstoten, ofwel emissierechten aankopen.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De data gepubliceerd door VMM zijn afgestemd met de cijfers die Vlaanderen/België officieel rapporteert aan het internationale niveau (EU, VN), en dus afgestemd op de rekenregels van de EU en het United Nations Framework Convention on Climate Change (Klimaatverdrag van de VN).

De datakwaliteit is erg goed en de internationale datavergelijkbaarheid erg hoog.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Broeikasgasemissies

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek