Koolstofvoetafdruk

 

Bron

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Milieurapport (MIRA)

 

Definities

Koolstofvoetafdruk van een land of regio: de broeikasgasuitstoot die wereldwijd veroorzaakt wordt door de consumptie van de inwoners van dat land of die regio. Dit zijn:

  • broeikasgasemissies die ontstaan in de productie- en distributieketens van de goederen en diensten die huishoudens aankopen (inclusief woningbouw);
  • broeikasgasemissies die ontstaan bij huishoudens zelf door het gebruik van brandstoffen in de woning en voor het rijden met de wagen;
  • broeikasgasemissies gekoppeld aan investeringen van bedrijven en overheden in gebouwen en infrastructuur, machines, ICT-materiaal, enzovoort;
  • broeikasgasemissies gekoppeld aan overheidsdiensten waar de consument niet rechtstreeks voor betaalt, zoals onderwijs en defensie.

De indicator omvat de emissies van koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Om de emissies van deze gassen met elkaar te kunnen vergelijken en op te tellen, worden ze uitgedrukt in CO2-equivalenten. Emissies van fluorkoolwaterstoffen (HFK’s) worden niet meegenomen in deze indicator.

CO2-equivalenten: meeteenheid gebruikt om het opwarmend vermogen van broeikasgassen weer te geven. CO2 is het referentiegas, waartegen andere broeikasgassen gemeten worden. Bijvoorbeeld: omdat bij eenzelfde massa gas het opwarmend vermogen van methaan 25 keer hoger is dan dat van CO2, stemt 1 ton methaan overeen met 25 ton CO2-equivalenten.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De indicator wordt berekend door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) met het Vlaamse milieu input-outputmodel. De onderliggende Vlaamse monetaire input-outputtabellen worden opgesteld door het Federaal Planbureau, de broeikasgastabellen worden opgesteld door VITO in samenwerking met VMM.

De klimaatinspanningen van een land of regio worden afgemeten aan de hoeveelheid broeikasgassen die uitgestoten wordt op het eigen grondgebied door particulieren, bedrijven, overheden en transportactiviteiten. Het is echter even belangrijk om te kijken naar de koolstofvoetafdruk: de broeikasgasuitstoot die veroorzaakt wordt door de binnenlandse consumptie. Veel van de geconsumeerde goederen en diensten hebben namelijk lange productieketens die vaak ook zorgen voor broeikasgasemissies buiten de grenzen van het land of de regio.

De evolutie van de koolstofvoetafdruk dient wel met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omwille van methodologische veranderingen in het milieu input-outputmodel waarmee deze indicator berekend werd.

 

Referenties

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), koolstofvoetafdruk

 

Contact

Stel je vraag


Naar de statistiek