Oppervlakte effectief natuurbeheer

 

Bron

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), natuurverenigingen, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)

 

Definities


Oppervlakte met effectief natuurbeheer : de som van de oppervlakte van de Vlaamse natuur- en bosreservaten, de natuurdomeinen met een goedgekeurd beheerplan, de erkende natuur- en bosreservaten, de militaire domeinen met een natuurprotocol, de domeinbossen en bossen in eigendom van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de criteria duurzaam bosbeheer, de parken in eigendom van de Vlaamse overheid of van derden met een goedgekeurd beheerplan conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer, en de gebieden met natuurbeheerplannen van het type 2, 3 of 4.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit


Elk gebied beschikt over een goedgekeurd beheerplan. De mate waarin het beheer gericht is op het behalen van natuurdoelen kan echter sterk verschillen. In sommige gebieden met een goedgekeurd beheerplan kan de natuurfunctie neven- of ondergeschikt zijn aan de economische of de sociale functie.

Vanaf 2018 worden de verschillende soorten beheerplannen geïntegreerd tot één, het natuurbeheerplan (BVR van 14/07/2017). Daarin worden vier ambitieniveaus onderscheiden. In terreinen van type 1 staat het behoud van de aanwezige natuurkwaliteit voorop. Hier wordt geen specifiek natuurstreefbeeld tot doel gesteld. Daarom wordt deze categorie niet opgenomen. In terreinen van het type 2, 3 en 4 wordt een hogere natuurkwaliteit nagestreefd. Bij type 2 stelt de beheerder over minstens 25% van de oppervlakte van het terrein het realiseren van één of meerdere natuurstreefbeelden tot doel. Bij types 3 en 4  geldt dit voor de volledige  oppervlakte. Type 4 staat daarbij synoniem voor ‘natuurreservaat’. Hier geldt bijkomend een erfdienstbaarheid van duurzaam gebruik en langdurig beheer van het terrein als natuurreservaat.

 

Referenties

Instituut natuur- en bosonderzoek (INBO): Oppervlakte met effectief natuurbeheer

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek