Energiegebruik

 

Bron

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

 

Definities

Primair energiegebruik: hoeveelheid energie die een geografische entiteit nodig heeft om gedurende de bestudeerde periode aan de vraag naar energie te kunnen voldoen. Het primaire energiegebruik is gelijk aan de som van de primaire energieproductie en de netto-invoer van energie.

Bruto binnenlands energiegebruik: primair energiegebruik, verminderd met de internationale scheepvaart- en luchtvaartbunkers. De hier gebruikte definitie wijkt af van de definitie die door Eurostat en het Internationaal Energie Agentschap (IEA) gebruikt wordt. Die organisaties boeken alle brandstofleveringen aan vliegtuigen bij de transportsector in plaats van enkel de leveringen voor binnenlandse vluchten.

Finaal energiegebruik: bruto binnenlands energiegebruik, verminderd met de energie gebruikt in de transformatiesector (elektriciteitscentrales, raffinaderijen en cokesoven). Dus de uiteindelijk geleverde hoeveelheid energie aan de eindgebruikers van energie (industrie, residentieel, tertiair, landbouw en transport).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De energiebalans heeft als doel in één rapport een volledig overzicht te maken van het energiegebruik in Vlaanderen in een bepaald jaar en de evolutie van dit energiegebruik op te volgen. 

Een energiebalans geeft op een coherente manier een inventaris van de energiestromen in een bepaald jaar en voor een bepaald geografisch gebied weer. Het meest gebruikte formaat om energiestromen en energiedata voor een bepaald gebied in kaart te brengen is een balans waarbij per energiedrager alle stromen (zowel voorraden, producties, import, export, gebruiken) worden opgelijst.

In Vlaanderen wordt zelf gezorgd voor een sluitende balans, omdat bepaalde cijfers niet op Vlaams niveau beschikbaar zijn. De Vlaamse netto-invoer is niet gekend en wordt voor de meeste energiedragers berekend als zijnde het bruto binnenlands energiegebruik + bunkers - primaire productie. De primaire productie is in Vlaanderen beperkt tot de elektriciteitsproductie uit wind-, waterkracht- en PV-installaties en een berekende waarde voor andere brandstoffen, biomassa en warmte. In het geval van andere brandstoffen en warmte wordt de balans sluitend gemaakt door te stellen dat de netto-invoer gelijk is aan 0 en het totale gebruik intern in Vlaanderen is ‘geproduceerd’. In het geval van biomassa wordt de balans sluitend gemaakt door ze te verdelen over ‘netto-invoer’ en ‘primaire productie’ op basis van beschikbare informatie over de herkomst van biomassa. Vermits het Vlaamse Gewest het enige gewest is dat aan zee grenst, worden de Vlaamse zeevaartbunkers gelijkgesteld aan die van België.

Door het verkrijgen van betere of meer gedetailleerde gegevens of door het aanpassen van een bepaalde methodologie kunnen elk jaar de cijfers van de energiebalans van historische jaren wijzigen.

 

Referenties

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA): Energiebalans Vlaanderen

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek