Landgebruik

 

Bron

Departement Omgeving Vlaanderen


Definities


Het concept ‘landgebruik’ verwijst naar het daadwerkelijke gebruik van de grond voor welbepaalde menselijke activiteiten (zoals huisvesting, industrie en diensten, recreatie,…) of teelten (zoals akkerbouw, grasteelt,...) of natuurlijke begroeiing (zoals bos, struikgewas,...). Het werkelijke landgebruik van een locatie is niet noodzakelijk identiek aan de juridisch-planologische bestemming van deze locatie. Gronden kunnen bestemd zijn als woongebied, maar effectief in gebruik zijn als grasland of akkerland. De landgebruikskaart bevat geen informatie over de planologische bestemming.

Het werkelijke landgebruik, zoals op de landgebruikskaart met 18 categorieën weergegeven, is samengesteld op basis van de 4 dataniveaus van het 'landgebruiksbestand 2013'. Meer bepaald gebeurt dit door een combinatie en aggregatie van een aantal categorieën uit de verschillende dataniveaus van dit landgebruiksbestand. Dit zijn beschikbare GIS-datalagen (bijvoorbeeld Grootschalig Referentiebestand Vlaanderen, Landbouwgebruikspercelen, …) en andere ruimtelijke databronnen (bijvoorbeeld Verrijkte KruispuntBank Ondernemingen). Door een combinatie van deze basisdata ontstaat een bestand met 4 niveaus: Niveau 1 - Bodembedekking, Niveau 2 - Verstedelijkt Landgebruik, Niveau 3 - Multifunctioneel landgebruik en Niveau 4 - Juridische Bestemmingen.

Het landgebruiksbestand wordt opgesteld aan de hand van in hoofdzaak vectoroperaties, maar wordt in de laatste stappen omgezet naar een rasterbestand op 10m resolutie.

De landgebruikskaart wordt om de 3 jaar geüpdatet aan de hand van de recentst beschikbare referentie-GISlagen. De tweede update beschikt dus over referentielagen van 2016/2017 maar sommige referentielagen zijn ouder of niet volledig geüpdatet. 

Bij de update 2016 werd de methodologie ook verfijnd. Om de landgebruiksveranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de nulmeting in 2013 consistent te kunnen evalueren, werd het landgebruiksbestand voor 2013 opnieuw gemaakt volgens de vernieuwde methode die werd gebruikt voor het opstellen van het landgebruiksbestand toestand 2016.


Opmerkingen bij de kwaliteit

 

De kwaliteit van de landgebruikskaart is afhankelijk van de kwaliteit van de bronbestanden. Het landgebruiksbestand is ontwikkeld op middelhoge resolutie (10m x 10m) voor Vlaanderen en Brussel, op basis van beschikbare GIS-lagen met de beste kwaliteit.
Niet alle databronnen werden tussen 2013 en 2016 volledig geactualiseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Biologische Waarderingskaart (BWK).

Verder dient er bij de beoordeling van de evolutie tussen 2013 en 2016 ook rekening te worden gehouden met de toegepaste methodiek. Zo is er bijvoorbeeld een grote uitwisseling in landgebruik tussen de categorieën “overige bebouwde terreinen” en “huisvesting” die deels kan verklaard worden doordat voor het in kaart brengen van de huisvesting gewerkt wordt met de inwonersaantallen per adres op een specifieke datum. Indien een bepaald adres op de daaropvolgende datum tijdelijk leegstaat, wordt het perceel ingekleurd als “overig bebouwd terrein”.


Referenties

Departement Omgeving:


Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek