Verharding

 

Bron

Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV)


Definities

Verharding (bodemafdekking of bodemafdichting zijn synoniemen) wordt uitgedrukt als de oppervlakte waarvan de aard en/of toestand van het bodemoppervlak gewijzigd is door het aanbrengen van artificiële, (semi-)ondoorlaatbare materialen waardoor essentiële ecosysteemfuncties van de bodem verloren gaan. In de praktijk gaat het vooral om gebouwen, wegen en parkeerterreinen.
Op een kaart wordt dit weergegeven in percentage afdekking per pixel (5m resolutie).


Opmerkingen bij de kwaliteit

AIV heeft een Proof of Concept uitgevoerd in samenwerking met verschillende eindgebruikers (vertegenwoordigers van de Vlaamse Milieumaatschappij, Aquafin, Ruimte Vlaanderen, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen (ALBON), Waterbouwkundig Laboratorium, Stad Leuven en Stad Mechelen), voor de operationele aanmaak van een bodembedekkingskaart Vlaanderen (BBK) en afgeleide datasets, namelijk Bodemafdekkingskaart (BAK) en Waterondoorlaatbaarheidskaart (WOK).

Aantal en nauwkeurigheid van de inhoud van de bodembedekkingsklassen staan o.a. in relatie tot het gebruikte bronmateriaal en classificatietechniek.

De cijfergegevens zijn afgeleid van de Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie. Dit is een geografisch raster-dataset, dat op zijn beurt afgeleid is van de bodembedekkingskaart (BBK).

In 2019 werd een nieuwe bodembedekkingskaart 2015 en afgeleide kaarten aangemaakt. Er is gekozen om naast een validatie van de bodembedekkingskaart 2015, ook een validatie van de bodembedekkingskaart 2012 uit te voeren. Op deze manier kunnen de resultaten van beide datasets op een uniforme manier geïnterpreteerd en/of vergeleken worden.

Bij herhaalde metingen (bijvoorbeeld om de 3 jaar) met dezelfde methodiek kunnen deze oppervlakte schattingen verder gemonitord worden. Van zodra de oppervlakte veranderingen tussen opeenvolgende waarnemingen binnen een klasse groter zijn dan de betrouwbaarheidsmarges, kan er een uitspraak gedaan worden over een al dan niet aanwezige trend. Bij zowel de meting van 2012 als die van 2015 moet rekening gehouden worden met een betrouwbaarheidsmarge van +/- 1,2 procentpunt.

 

Referenties

Agentschap Informatie Vlaanderen (AIV): Bodemafdekkingskaart (BAK), 5m resolutie

 
Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek