Bedrijfsafval

 • Vlaamse bedrijven produceren ruim 16 miljoen ton primair afval

  In 2018 produceerden de Vlaamse bedrijven 16,4 miljoen ton primair bedrijfsafval. Die hoeveelheid daalde tussen 2005 en 2009 maar bleef nadien min of meer stabiel.

  De grootste afvalstromen waren in 2018 bouw- en sloopafval (22%), slib van waterzuivering (15%), verontreinigde grond (12%) en afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (10%). De eerste 3 stromen zijn deels het gevolg van milieubeleid. Om een materiaal- en energie-efficiënter gebouwenpark te bekomen, zijn er immers verbouwingen nodig. Daarnaast stimuleert het milieubeleid ook een verhoogde aansluitingsgraad op rioleringen en een doorgedreven bodemsanering. Daarbij ontstaan onvermijdelijk afvalstoffen. Een deel van dit afval gaat evenwel naar materiaalrecuperatie. Zo wordt het steenachtig bouw- en sloopafval, eventueel na sortering of een andere vorm van voorbehandeling, bijna volledig gerecycleerd.

  De hoeveelheid primair bedrijfsafval zonder bouw- en sloopafval, slib van waterzuivering en verontreinigde grond vertoonde een dalende trend tussen 2005 en 2009 maar bleef sindsdien vrij stabiel. In 2018 ging het om 8,4 miljoen ton. De grootste fracties hierin waren afval van plantaardige of dierlijke oorsprong (20%), niet-selectief ingezameld bedrijfsafval of bedrijfsrestafval (13,5%) en papier- en kartonafval zonder verpakkingsmateriaal (9%).

 • Driekwart primair bedrijfsafval en secundaire grondstoffen krijgt tweede leven

  In 2018 produceerden de bedrijven buiten de afvalverwerkende sector 16,4 miljoen ton primair afval en 6,8 miljoen ton secundaire grondstoffen. 43% hiervan ging rechtstreeks naar een of andere vorm van materiaalrecuperatie: hergebruik, gebruik als secundaire grondstof, recyclage of compostering. 3% ging rechtstreeks naar verbranding, 2% werd rechtstreeks afgevoerd naar stortplaatsen. De overige 52% werd gesorteerd of op een andere manier voorbehandeld vooraleer het verder werd verwerkt.

  Na eventueel 1 bijkomende stap van sortering of een andere vorm van voorbehandeling ging 77% van de primaire bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie. Een cijfer dat ongeveer constant blijft sinds 2012.  

Bronnen

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM): Bedrijfsafvalstoffen

Definities

Primair bedrijfsafval: het afval geproduceerd door de bedrijven, exclusief het afval van de afvalverwerkende sector. Het gaat dus om afvalstoffen die ontstaan bij de oorspronkelijke producent en niet bij de latere verwerking van het afval.
Secundaire grondstoffen: grondstoffen die niet rechtstreeks uit de natuur worden onttrokken, bijvoorbeeld bijproducten van productieprocessen of gerecycleerde materialen. 

Publicatiedatum

20 december 2019

Volgende update

december 2021

Meer cijfers

Contact

Vorige versies