Bevolking in subjectieve armoede

 • 14% Vlamingen geven aan moeilijk rond te komen met het beschikbaar inkomen

  In 2017 leefde 14% van de Vlamingen in subjectieve armoede. Dat komt overeen met ongeveer 890.000 personen. Het gaat om personen die leven in een huishouden dat zelf aangeeft moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen met het beschikbare inkomen.

  Deze cijfers lagen in de periode 2008-2012 hoger dan in de jaren daarvoor. Vanaf 2013 schommelt het aandeel dat moeilijk rondkomt tussen 13% en 14% van de bevolking.

 • Subjectieve armoede het hoogst bij personen geboren buiten de EU, werklozen en eenoudergezinnen

  De subjectieve armoede lag in 2017 iets hoger bij vrouwen dan bij mannen en iets hoger bij kinderen en jongeren dan bij de oudere leeftijdsgroepen.

  Opgedeeld naar huishoudtype geven personen in eenoudergezinnen het vaakst aan (zeer) moeilijk rond te komen (34%). Ook bij de eenpersoonshuishoudens (20%) ligt de subjectieve armoede hoger dan gemiddeld.

  Het hoogste aandeel is te vinden bij personen geboren buiten de EU (43%) en werklozen (38%). Ook personen met een functiebeperking (25%), niet-actieven zonder gepensioneerden (24%), laaggeschoolden (21%) en eenpersoonshuishoudens (20%) kennen een hogere subjectieve armoede dan gemiddeld.

 • Niet enkel in laagste inkomensgroep aandeel dat moeilijk rondkomt

  Het aandeel personen dat moeilijk tot zeer moeilijk rondkomt lag in 2017 hoger bij de laagste inkomensgroepen en daalde naarmate het inkomensniveau steeg. Bij de 20% laagste inkomens (het laagste inkomenskwintiel) lag de subjectieve armoede op 40%, bij de 20% hoogste inkomens (het hoogste inkomenskwintiel) op 1%. Tegelijk blijkt dat subjectieve armoede niet beperkt blijft tot de 20% personen met het laagste inkomen. Ook in het 2de en 3de inkomenskwintiel geeft telkens 10% tot 15% aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te komen.

 • Subjectieve armoede in Vlaanderen onder EU-gemiddelde

  Er waren in Vlaanderen relatief gezien minder personen die (zeer) moeilijk rondkomen dan in de andere Belgische gewesten. In het Waalse Gewest gaat het om 29% van de bevolking, in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om 36%.

  Het aandeel personen in subjectieve armoede lag in Vlaanderen in 2017 lager dan het EU-gemiddelde (22%). In Duitsland, Finland, Zweden en Denemarken lag dat percentage lager dan 10%. In Griekenland (77%) lag het aandeel het hoogst, gevolgd door Bulgarije (58%) en Kroatië (44%).

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey
Eurostat: Database

Definities

Functiebeperking: een persoon heeft een functiebeperking als hij of zij zelf aangeeft af en toe of voortdurend hinder te ondervinden in zijn dagelijkse bezigheden door een langdurige ziekte, aandoening of handicap.
Inkomenskwintiel: wanneer de bevolking volgens huishoudinkomen van laag naar hoog wordt gerangschikt, kan zij worden opgedeeld in 5 gelijke groepen of kwintielen. Het laagste kwintiel omvat dan de 20% laagste inkomens, het hoogste kwintiel de 20% hoogste inkomens.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juni 2019

Meer cijfers

Contact