Bevolking onder de armoededrempel

 • 9% van bevolking leeft in huishouden met inkomen onder armoededrempel

  Iets minder dan 1 op de 10 inwoners van het Vlaamse Gewest leefde volgens de EU-SILC-enquête van 2020 in een huishouden met een huishoudinkomen onder de Belgische armoededrempel.

  Dat komt overeen met ongeveer 610.000 personen. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel een verhoogd risico op armoede lopen.

  Bovenstaande cijfers werden berekend op basis van het totale beschikbare inkomen van de huishoudens in het jaar voorafgaand aan de enquête. De cijfers van de EU-SILC-enquête van 2020 hebben dus betrekking op de huishoudinkomens van 2019.

  De EU-SILC-enquête werd in 2019 ingrijpend vernieuwd. Daardoor is voorzichtigheid geboden bij het maken van vergelijkingen met de resultaten van voorgaande jaren. Wel kan gesteld worden dat het aandeel personen onder de armoededrempel de afgelopen jaren vrij stabiel bleef en sinds 2004 steeds schommelde tussen 9% en 11% van de bevolking.

 • Hoogste armoederisico bij werklozen en personen geboren buiten EU

  Naar geslacht blijven de verschillen in armoederisico beperkt. Het armoederisico lag in 2020 wel duidelijk hoger bij ouderen dan bij de andere leeftijdsgroepen.

  Opgedeeld naar huishoudtype lag het armoederisico in 2020 het hoogst bij personen in eenoudergezinnen (21%). Ook bij eenpersoonshuishoudens (18%) en oudere koppels (15%) lag het armoederisico hoger dan gemiddeld.

  Naar socio-economische positie is het hoogste armoederisico te vinden bij werklozen (37%). Ook niet-actieven (zonder gepensioneerden) scoren relatief hoog (19%).

  Het armoederisico lag in 2020 ook veel hoger bij huurders (22%) dan bij eigenaars (6%).

  Het armoederisico neemt af naarmate het opleidingsniveau stijgt: bij hooggeschoolden ging het in 2020 om 4%, bij laaggeschoolden om 20%.

  Ten slotte varieert het armoederisico ook naar geboorteland. Personen geboren in België kennen het laagste armoederisico (7%), personen geboren buiten de Europese Unie (EU27) het hoogste armoederisico (33%).

 • Armoederisico hoogst in provincie Antwerpen, laagst in Vlaams-Brabant

  Het aandeel personen onder de armoededrempel lag in 2020 in de provincie Antwerpen (12%) hoger dan het Vlaamse gemiddelde (9%). In Vlaams-Brabant lag het aandeel lager (7%). In de andere provincies blijft het verschil met het Vlaamse gemiddelde beperkt.

 • Armoederisico in Vlaams Gewest lager dan in andere gewesten en EU-gemiddelde

  Het armoederisico lag in 2019 in het Vlaamse Gewest (10%) lager dan in het Waalse Gewest (18%) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (31%). In België lag het armoederisico op 15%.

  Het aandeel personen onder de armoededrempel lag in 2019 in de 27 landen van de Europese Unie (EU27) op 17% van de bevolking. In Tsjechië lag het armoederisico het laagst (10%). Ook in Slovakije, Slovenië en Hongarije lag het aandeel onder de armoededrempel op een gelijkaardig niveau als in de West- en Noord-Europese landen, terwijl de levensstandaard in die eerste groep landen toch lager ligt. Dat hangt samen met het feit dat het hier gaat om een relatieve armoedemaat, berekend op basis van de inkomensverdeling in elk land afzonderlijk.

  Cijfers voor 2020 zijn nog niet voor alle EU-landen beschikbaar.

Bronnen

Statbel: EU-SILC-survey

Eurostat: Database

Definities

Armoededrempel: de armoededrempel is gelijk aan 60% van het nationaal mediaan beschikbaar huishoudinkomen na sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen). Deze armoededrempel wordt aangepast aan de samenstelling en grootte van het huishouden. Voor een alleenstaande lag de Belgische armoededrempel volgens de EU-SILC-enquête van 2020 op 1.284 euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen op 2.696 euro per maand. Er wordt vanuit gegaan dat huishoudens met een inkomen onder de armoededrempel een verhoogd risico op armoede lopen.

Huishoudinkomen: het beschikbaar huishoudinkomen omvat alle inkomsten van de huishoudleden uit economische activiteit, uit vermogen, uit eigendom en uit sociale transfers (sociale zekerheids- en bijstandsuitkeringen).

Publicatiedatum

14 juli 2021

Volgende update

juli 2022

Meer cijfers

Contact

Vorige versies