Broeikasgasemissies

  • Broeikasgasemissies dalen tussen 2005 en 2016

    In 2016 nam de broeikasgasuitstoot in Vlaanderen toe in vergelijking met 2015. Over de periode 2005-2016 namen de totale broeikasgasemissies wel af, met gemiddeld 1,1 Mton CO2-equivalenten per jaar. Toch tonen de opverende emissies in 2015 en 2016 aan dat deze trend nog zeer fragiel is en dat in een aantal sectoren, zoals transport, weinig vooruitgang wordt geboekt.

    De totale emissies kunnen worden opgedeeld in emissies die gereguleerd worden via het systeem van Europese Emissiehandel (ETS) en de emissies die niet onder dit systeem vallen (niet-ETS).

    Bij de ETS-emissies gaat het vooral over CO2-uitstoot in de industrie en energiesector. Ruim 40% van de Vlaamse broeikasgasuitstoot valt onder het ETS-systeem. In de Europese Unie moeten de ETS-broeikasgasemissies tegen 2020 21%  en tegen 2030 43% lager liggen dan in 2005.

    De Europese lidstaten moeten daarnaast hun niet-ETS-emissies tussen 2013 en 2020 reduceren volgens een lineair afnemend pad met jaarlijkse reductiedoelstellingen. Het gaat vooral om emissies door transport, huishoudens, handel en diensten, landbouw en enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de niet-ETS-emissies met 15,7% te doen afnemen in 2020 in vergelijking met 2005. Van 2013 tot 2015 voldeed de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen aan de jaarlijkse reductiedoelstelling. In 2016 liggen de niet-ETS-emissies echter boven het vooropgestelde traject.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), broeikasgassen

Definities

Europese Emissiehandelssysteem (ETS): onderdeel van het Europees klimaatbeleid. Systeem waarbij installaties voor elke ton CO2-uitstoot één emissierecht moeten indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt, maar installaties mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar. Doordat het aantal beschikbare emissierechten elk jaar daalt, ontstaat er schaarste op de markt. Installaties hebben dan de keuze: ofwel minder uitstoten, ofwel emissierechten aankopen. Voornamelijk emissies afkomstig uit de sectoren energie en industrie vallen onder het ETS-systeem. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies