Broeikasgasemissies

  • Broeikasgasemissies dalen tussen 2005 en 2017

    De broeikasgasuitstoot in Vlaanderen nam tussen 2016 en 2017 af met 0,74 megaton (Mton) CO2-equivalenten. Over de periode 2005-2017 namen de totale broeikasgasemissies af met gemiddeld 1,2 Mton CO2-equivalenten per jaar. Toch tonen de recente resultaten aan dat deze trend nog zeer fragiel is. Ook de weersafhankelijkheid blijft belangrijk: 2015, 2016 en 2017 kenden een iets strengere winter dan 2014, wat de uitstoot van CO2 ten gevolge van gebouwenverwarming weer beperkt deed toenemen.

    De totale emissies kunnen worden opgedeeld in emissies die gereguleerd worden via het systeem van Europese Emissiehandel (ETS) en de emissies die niet onder dit systeem vallen (niet-ETS).

    Bij de ETS-emissies gaat het vooral over de broeikasgasuitstoot in de industrie en energiesector. Ruim 40% van de Vlaamse broeikasgasuitstoot valt onder het ETS-systeem. In de Europese Unie moeten de ETS-broeikasgasemissies tegen 2020 21% en tegen 2030 43% lager liggen dan in 2005. Deze ETS-doelstelling is enkel van toepassing op de gehele Europese ETS-uitstoot en is niet verder verdeeld op lidstaatniveau.

    De Europese lidstaten moeten daarnaast hun niet-ETS-emissies tussen 2013 en 2020 reduceren volgens een lineair afnemend pad met jaarlijkse reductiedoelstellingen. Het gaat vooral om emissies door transport, huishoudens, handel en diensten, landbouw en enkele onderdelen van de sectoren industrie en energie. Iets minder dan 60% van de Vlaamse broeikasgasuitstoot zijn niet-ETS-emissies. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om de niet-ETS-emissies met 15,7% te doen afnemen in 2020 in vergelijking met 2005. Van 2013 tot 2016 voldeden de Vlaamse niet-ETS-emissies aan de jaarlijkse reductiedoelstelling. In 2017 lagen de niet-ETS-emissies echter boven het vooropgestelde traject.

Bronnen

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Milieurapport (MIRA), broeikasgassen

Definities

Europese Emissiehandelssysteem (ETS): onderdeel van het Europees klimaatbeleid. Systeem waarbij installaties voor elke ton CO2-uitstoot één emissierecht moeten indienen. Het totaal aantal beschikbare emissierechten is beperkt, maar installaties mogen deze rechten vrij uitwisselen onder elkaar. Doordat het aantal beschikbare emissierechten elk jaar daalt, ontstaat er schaarste op de markt. Installaties hebben dan de keuze: ofwel minder uitstoten, ofwel emissierechten aankopen. Voornamelijk emissies afkomstig uit de sectoren energie en industrie vallen onder het ETS-systeem. 

Publicatiedatum

12 december 2019

Volgende update

september 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies