Evolutie van de productiviteit in de industrie

 • Arbeidsproductiviteit stijgt in industrie sneller dan in totale economie

  In 2018 lag de arbeidsproductiviteit in de industrie in het Vlaamse Gewest op 112.600 euro. Het gaat om de bruto toegevoegde waarde die gemiddeld per werkende gerealiseerd wordt.
  De arbeidsproductiviteit kende een quasi onafgebroken toename tussen 2005 en 2018. Enkel in de recessiejaren 2008 en 2009 was er sprake van een vertraging. Dat komt omdat de verkopen in de economie een knauw kregen als gevolg van de financieel-economische crisis. Maar de werkgelegenheid liep pas later terug als gevolg van de relatief sterke sociale bescherming van werknemers waardoor deze niet zomaar ontslagen kunnen worden.
  In de hele Vlaamse economie lag de arbeidsproductiviteit in 2018 lager (84.800 euro). Bovendien was de toename er in de jaren daarvoor minder sterk dan in de industrie. Tussen 2005 en 2018 nam de arbeidsproductiviteit in de hele economie toe met 30%, in de industrie met 43%.

 • Vlaamse arbeidsproductiviteit hoger dan EU-gemiddelde

  Binnen België was in 2015 de arbeidsproductiviteit in de industrie het hoogst in het Vlaamse Gewest (103.900 euro), gevolgd door het Waalse Gewest (98.500 euro) en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (96.800 euro).
  Het EU-gemiddelde ligt lager (67.300 euro). Van onze buurlanden doet enkel Nederland het beter (111.500 euro).

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Eurostat: National Accounts – detailed breakdowns

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in een sector of in een land of regio. 
Bruto toegevoegde waarde: het verschil tussen de marktwaarde van de goederen en diensten die in 1 jaar zijn geproduceerd en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten, in 1 jaar.
Werkgelegenheid: het totaal aantal personen (loontrekkenden en zelfstandigen) aan het werk in een land of regio.
Industrie: de sector industrie omvat de winning van delfstoffen en de verwerkende nijverheid, maar niet de petroleumraffinage.

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact