Internationale bescherming

 • Ruim 23.000 verzoeken om internationale bescherming in 2018

  In 2018 dienden in België 23.443 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Dat aantal ligt hoger dan in de jaren 2016 en 2017, maar veel lager dan in het piekjaar 2015. Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Als enkel rekening gehouden wordt met het aantal eerste verzoeken lag dat aantal in 2018 op 19.038.

 • 1 op de 4 verzoeken om internationale bescherming ingediend door Syriërs en Palestijnen

  In 2018 waren personen uit Syrië (16%) en Palestina (11%) samen goed voor ruim een kwart van de in België ingediende verzoeken om internationale bescherming. Daarna volgen personen uit Afghanistan (9%) en Irak (7%).

  Bij de Syriërs en Palestijnen gaat het vooral om eerste verzoeken. Bij de Afghanen en Irakezen is het aantal eerste en herhaalde verzoeken telkens ongeveer even groot.

 • Bijna 9.000 personen als vluchteling erkend, 1.800 subsidiair beschermd

  Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, krijgen die bescherming ook toegekend. In 2018 werden in België 8.706 personen als vluchteling erkend. Dat aantal is na de piek in 2016 in de meest recente jaren weer gedaald.

  In 2018 werd daarnaast aan 1.777 personen een subsidiair beschermingsstatuut toegekend. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen. Ook het aantal toekenningen van de status van subsidiaire bescherming is na 2016 weer gedaald.

 • Syriërs grootste groep bij erkende vluchtelingen, Afghanen bij subsidiair beschermden

  Van de personen die in 2018 erkend werden als vluchteling, had 29% de Syrische nationaliteit en 9% de Afghaanse nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Afghanen veruit de grootste groep (61%).

 • 2% van alle verzoeken om internationale bescherming in de EU ingediend in België

  Cijfers voor 2018 over het aantal verzoeken om internationale bescherming zijn nog niet voor alle landen van de Europese Unie (EU) beschikbaar, cijfers voor 2017 wel. In 2017 werden in totaal in de hele EU door niet-EU-burgers 654.610 eerste verzoeken om internationale bescherming ingediend. 30% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 19% in Italië en 14% in Frankrijk. België was goed voor 2% van het totaal aantal verzoeken in de EU.

  Het aantal verzoeken om internationale bescherming in verhouding tot de totale bevolking lag in België in 2017 iets onder het EU-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU om 13 eerste verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 12. Griekenland scoorde met 53 verzoeken per 10.000 inwoners het hoogst, Slovakije met 0,3 verzoeken per 10.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS): Cijfers
Eurostat: Database

Publicatiedatum

28 februari 2019

Volgende update

januari 2020

Meer cijfers

Contact

Vorige versies