Internationale bescherming

 • Ruim 15.000 verzoeken om internationale bescherming in 2017

  In 2017 dienden in België 19.688 personen een verzoek in voor internationale bescherming. Dat aantal is vergelijkbaar met het aantal in 2016, maar ligt veel lager dan in het piekjaar 2015. Eenzelfde persoon kan meerdere keren na elkaar een verzoek om internationale bescherming indienen. Het aantal eerste of nieuwe verzoeken lag in 2017 op 15.373.

 • 1 op 5 verzoeken om internationale bescherming ingediend door Syriërs

  In 2017 werden in België vooral verzoeken om internationale bescherming ingediend door personen uit Syrië (20%). Daarna volgen personen uit Afghanistan (8%) en Irak (7%). Bij de Syriërs gaat het vooral om nieuwe verzoeken. Bij de Afghanen en Irakezen ligt het aandeel herhaalde verzoeken duidelijk hoger dan bij de Syriërs.

 • Bijna 11.000 personen als vluchteling erkend, 2.900 subsidiair beschermd

  Niet alle personen die om internationale bescherming verzoeken, worden uiteindelijk ook als vluchteling erkend. In 2017 werd in België in 7.587 asieldossiers de vluchtelingenstatus toegekend, wat overeenkomt met de erkenning van 10.933 personen. Dat aantal ligt in de meest recente jaren duidelijk hoger dan in de jaren daarvoor.

  In 2017 werd in 2.344 asieldossiers een subsidiair beschermingsstatuut toegekend, goed voor 2.900 betrokken personen. Het gaat om personen die niet in aanmerking komen voor het statuut van vluchteling, maar waarvan geoordeeld wordt dat zij bij terugkeer naar hun eigen land gevaar lopen. Het aantal toekenningen van de status van subsidiaire bescherming is de afgelopen jaren gestaag gestegen, uitgezonderd een kleine daling in de periode 2014-2015.

 • Syriërs grootste groep bij erkende vluchtelingen, Afghanen bij subsidiair beschermden

  Van de personen die in 2017 erkend werden als vluchteling, had 31% de Syrische nationaliteit en 12% de Afghaanse nationaliteit. Bij de personen die een subsidiair beschermingsstatuut verkregen, vormden de Afghanen veruit de grootste groep (59%).

 • 2% van alle verzoeken om internationale bescherming in de EU ingediend in België

  In totaal werden in de hele Europese Unie (EU) in 2017 door niet-EU-burgers 654.610 nieuwe verzoeken om internationale bescherming ingediend. 30% van die verzoeken werden ingediend in Duitsland, 19% in Italië en 14% in Frankrijk. België was goed voor 2% van het totaal aantal verzoeken in de EU.

  Het aantal verzoeken voor internationale bescherming tegenover de totale bevolking lag in België in 2017 iets onder het EU-gemiddelde. Gemiddeld ging het in de EU om 13 nieuwe verzoeken per 10.000 inwoners. In België lag dat aantal op 12. Griekenland scoorde met 53 verzoeken per 10.000 inwoners het hoogst, Slovakije met 0,3 verzoeken per 10.000 inwoners het laagst.

Bronnen

Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS): Cijfers
Eurostat: Database

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

februari 2019

Meer cijfers

Contact