Interne migratie

 • Globaal meer interne immigraties dan emigraties in het Vlaamse Gewest

  In de loop van 2017 werden er ongeveer 302.000 interne of binnenlandse immigraties geteld in het Vlaamse Gewest. Het gaat om verhuisbewegingen vanuit eender welke Belgische (dus ook Vlaamse) gemeente naar een (andere) gemeente in het Vlaamse Gewest. Daarnaast was er in 2017 sprake van 291.000 interne emigraties. Ook dit zijn verhuisbewegingen binnen België, maar dan vanuit een gemeente in het Vlaamse Gewest naar eender welke andere Belgische (dus ook Vlaamse) gemeente. Dit levert globaal voor het Vlaamse Gewest een positief saldo voor de interne migraties op van bijna 11.500 eenheden, wat bijdraagt aan de bevolkingsgroei.

  Zowel het aantal interne immigraties naar een gemeente in het Vlaamse Gewest als het aantal interne emigraties vanuit een gemeente in het Vlaamse Gewest nemen toe in de tijd. Tussen 2000 en 2017 is het totaal van de interne immigraties toegenomen met 43%, dat van de interne emigraties met 39%. Dit leidt tot een groeiend migratieoverschot voor het Vlaamse Gewest van afgerond 2.200 eenheden in 2000 tot 11.500 eenheden in 2017.

 • Meer inwijking vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest dan vanuit het Waalse Gewest

  De uitsplitsing van de migratiestromen tussen de Belgische gewesten toont voor 2017 een omvangrijke instroom vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest naar het Vlaamse Gewest (afgerond 24.200 immigraties). Daartegenover vertrekken half zoveel mensen in de omgekeerde richting (afgerond 13.600 emigraties). Dit geeft voor het Vlaamse Gewest een positief saldo (+10.600 eenheden). Daarnaast is er sprake van een meer beperkte instroom vanuit het Waalse Gewest naar het Vlaamse Gewest (afgerond 9.500 immigraties). Het aantal bewegingen in omgekeerde richting ligt iets lager (afgerond 8.600 emigraties). Ook hier geeft dat een positief saldo voor het Vlaamse Gewest, zij het beperkter (+900 eenheden).

  De netto positieve inwijking vanuit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is vanaf 2014 opnieuw gestegen. Een opvallende stijging was er ook kort na de eeuwwisseling.

  De netto positieve inwijking vanuit het Waalse Gewest is een nieuw gegeven - vanaf 2016. In de jaren daarvoor (zoals tussen 2000 en 2015) was het saldo telkens negatief. 

 • Buitenlanders goed voor ongeveer 1 op de 3 migraties van en naar de andere gewesten

  Ongeveer 2 op de 3 personen die in 2017 van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (65%) of van het Waalse Gewest (62%) naar het Vlaamse Gewest verhuisden, zijn Belgen. Dat maakt dat zowat 1 op de 3 een buitenlandse nationaliteit heeft, hetzij van een ander land binnen de EU (zonder België) of van een land daarbuiten (niet-EU). Opvallend is het overwicht van niet-EU-burgers onder de buitenlandse inwijkelingen van het Waalse naar het Vlaamse Gewest (Waals > Vlaams Gewest: 29% niet-EU-burgers in 2017; 34% in 2016). 

  In de uitwijking van het Vlaamse Gewest naar de overige gewesten zijn Belgen in 2017 dominanter aanwezig dan in de inwijking. Dat is vooral het geval bij de uitwijking naar het Waalse Gewest (78%).

 • Overwegend positieve saldo’s voor de interne migratie in de Vlaamse gemeenten

  3 op de 4 gemeenten van het Vlaamse Gewest laten in de periode 2015-2017 een positief saldo voor de interne migratie optekenen. Dat betekent dat er meer interne immigraties zijn dan emigraties. 

  Hoge positieve saldo’s in verhouding tot de bevolking (per 1.000 inwoners) treffen we aan in gemeenten van de Vlaamse rand rond Brussel (Drogenbos, Tervuren, Machelen en Hoeilaart als toppers), aan de kust (De Panne en aansluitend Veurne, Blankenberge) en hier en daar verspreid in het gewest (Wachtebeke, Wijnegem, Niel, Horebeke).

 • Hoge interne migratie-intensiteit in Leuven, Turnhout en Oostende

  In de centrumsteden Leuven, Turnhout en Oostende waren er in de jaren 2015-2017 relatief veel binnenlandse aankomsten en vertrekken in verhouding tot de bevolking. Samengenomen levert dat een hoge interne migratie-intensiteit: de som van de totale interne immigraties en emigraties uitgedrukt per 1.000 inwoners. Voor Leuven noteren we een (voor 2015-2017 gemiddeld jaarlijkse) interne migratie-intensiteit van 114 eenheden per 1.000 inwoners. Gent (83) situeert zich in de middenmoot, terwijl Antwerpen (67) en Genk (62) in dit opzicht duidelijk minder scoren.

  Hoge interne migratie-intensiteiten per 1.000 inwoners zijn er ook in kleinere gemeenten, met Drogenbos (173), Borsbeek (151) en Wemmel (147) als toppers.

Bronnen

Statistiek Vlaanderen: Loop van de bevolking
Statbel: Bevolking

Definities

Centrumsteden: in het kader van haar stedenbeleid duidde de Vlaamse overheid 13 'centrumsteden' aan. Het gaat om Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout (zie ook metadata Bevolking).

Intern migratiesaldo: de balans van de interne (of binnenlandse) immigraties en emigraties, hetzij positief (netto inwijking, inwijkingsoverschot) hetzij negatief (netto uitwijking, inwijkingstekort).

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

juli 2019

Meer cijfers

Contact