Metadata armoede

Kansarmoede-index van Kind en Gezin

Bron

Kind en Gezin

Update-frequentie

Jaarlijks

Definities

Aantal kinderen geboren in een kansarm gezin volgens de criteria van Kind en Gezin in jaar x, jaar x-1 en x-2 en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31/12 van jaar x gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar en die wonen in de gebiedsomschrijving op 31 december van jaar x (in percentages) (= kansarmoede-index van Kind en Gezin) en het aandeel van elke herkomstgroep in het totaal aantal kinderen geboren in een kansarm gezin.

Volgens Kind en Gezin is kansarmoede 'een toestand waarbij mensen beknot worden in hun kansen om voldoende deel te hebben aan maatschappelijk hooggewaardeerde goederen, zoals onderwijs, arbeid, huisvesting. Het gaat hierbij niet om een eenmalig feit, maar om een duurzame toestand die zich voordoet op verschillende terreinen, zowel materiële als immateriële'.
Uit deze definitie werden zes toetsingscriteria afgeleid. Een gezin wordt als kansarm beschouwd als het op minstens 3 van deze criteria zwak scoort.
1. Beschikbaar maandinkomen: gemiddeld onregelmatig maandinkomen of het beschikbaar inkomen (min schulden) is lager dan het bedrag van het leefloon; leven van werkloosheidsuitkering en/of leefloon. Er wordt onderscheid gemaakt naar het aantal kinderen ten laste, maar geen rekening gehouden met de kinderbijslag.
2. Opleiding ouders: lager onderwijs, beroepsonderwijs, buitengewoon onderwijs, niet beëindigd lager secundair onderwijs en/of analfabeet.
3. Arbeidssituatie ouders: precaire tewerkstelling (bv. tijdelijke contracten), werkloosheid van beide ouders of van de alleenstaande ouder en/of werkzaam in beschutte werkplaats.
4. Laag stimulatieniveau: laag stimulatieniveau kinderen, niet of onregelmatig volgen van kleuteronderwijs en/of moeilijkheden verzorging kinderen.
5. Huisvesting: verkrotte, ongezonde en/of onveilige woning (bv. schimmels, lekken, verzakkingen,...); te klein en/of te weinig nutsvoorzieningen (bv. bad, cv,...).
6. Gezondheid: zwakke gezondheid van de gezinsleden, gebrek aan kennis en deelname aan de gezondheidszorg, chronische ziektes en/of handicaps in het gezin.

Opmerkingen bij de kwaliteit

De regioteamleden van Kind en Gezin staan in voor het aanleveren van de basisgegevens. Hiertoe toetsen zij elk gezin met een geboorte aan zes vooropgestelde criteria, die afgeleid zijn van de door Kind en Gezin gehanteerde definitie van kansarmoede. Elk contact met een gezin wordt in de regio ingebracht in een elektronisch systeem, waaronder het al dan niet kansarm zijn. Op de hoofdzetel van Kind en Gezin wordt alles gecentraliseerd. De gegevens worden per trimester steekproefsgewijze door de studiedienst van Kind en Gezin gecontroleerd en is er feed-back over de juistheid van de gegevens. Een maal per jaar (begin van het kalenderjaar) volgt een uitgebreide screening en feed-back-rapport naar de regio's.

Aangezien Kind en Gezin zo’n 97% van alle geboortes begeleidt, kunnen de gegevens als vrij volledig worden beschouwd.

Referenties

http://www.kindengezin.be

Contactpersoon

Jo Noppe, tel 02/553.47.59, jo.noppe@kb.vlaanderen.be