Landbouwareaal

  • Landbouw beslaat 45% van totale Vlaamse grondoppervlakte

    Landbouw beslaat 45% van de totale Vlaamse grondoppervlakte. Vlaanderen telde in 2017 611.000 hectare aan landbouwareaal, een afname met 3,8% tegenover 2001. Deze daling komt vooral door een afname van de oppervlakte voor voedergewassen (weiden en maïs). Ook braakland is sterk teruggelopen in oppervlakte. Voedergewassen namen in 2017 56% van het landbouwareaal in. Dat laatste illustreert het grote belang van de veehouderij in Vlaanderen.

  • Akkerbouw goed voor derde van landbouwareaal

    De akkerbouw is goed voor 34% van het landbouwareaal. In de akkerbouw is de graanteelt de grootste activiteit, het telen van aardappelen en suikerbieten komen op de 2de en 3de plaats. Het akkerbouwareaal nam de jongste jaren af. Dit kwam door de sterke terugloop van de suikerbietenteelt, als gevolg van de vermindering van het Belgische suikerquotum in het kader van de Europese herstructurering van de suikersector. Daardoor werden vanaf 2008 minder suikerbieten uitgezaaid. Met de definitieve afschaffing van de quota is er vanaf 2016 opnieuw een stijging in suikerbietenareaal merkbaar. Recent is er ook een sterke afname van het areaal aan granen, vooral dan korrelmaïs.

  • Groenten- en fruitareaal groeien, sierteelt blijft stabiel

    De tuinbouw neemt slechts 9% in van het areaal, maar staat wel in voor bijna een derde van de Vlaamse landbouwomzet. Ruim de helft van dat areaal wordt gebruikt voor de groenteteelt. De fruitteelt neemt een derde in en de resterende oppervlakte wordt gebruikt voor de sierteelt. 

Bronnen

Departement Landbouw en Visserij: Cijfers en publicaties
Statbel: Land- en tuinbouwbedrijven
 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

november 2019

Meer cijfers

Contact