Loonkosten

 • Loonkosten in het Vlaamse Gewest in totaal 118 miljard euro in 2017

  De totale loonkosten kwamen in het Vlaamse Gewest in 2017 op 118 miljard euro. Het gaat om de totale som aan vergoedingen in geld en natura die werkgevers aan hun werknemers betalen. In vergelijking met 2003 zijn de loonkosten met 49% gegroeid (in lopende prijzen).
  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was de toename ongeveer even sterk (+51%). De toename was minder sterk in het Waalse Gewest (+35%).

 • Aandeel loonkosten in bruto toegevoegde waarde neemt af

  De loonkosten per eenheid product (LEP) geeft de verhouding weer van de verloning van werknemers en zelfstandigen tot de bruto toegevoegde waarde. Ze bedroegen 0,62 in het Vlaamse Gewest anno 2017. Hoe lager de loonkosten per eenheid product, hoe gunstiger voor de competitiviteit.
  Vanaf 2003 is er een daling van deze LEP, maar niet continu. In de crisisjaren 2008 en 2009 nam de LEP toe, omdat de economische activiteit achteruit ging, maar de tewerkstelling (en dus de lonen) niet direct in dezelfde mate. Ook in het conjunctureel zwakke jaar 2013 steeg de LEP licht.
  De LEP lag anno 2017 lager in het Vlaamse Gewest dan in de 2 andere Belgische gewesten.

 • Loonkosten per eenheid product in industrie en energie lager dan in marktdiensten

  Anno 2017 was de LEP in de industrie en energie met 0,53 lager (gunstiger voor de competitiviteit) dan in de marktdiensten (0,58).
  In 2003 was er niet veel verschil tussen beide. Sindsdien is de LEP in beide hoofdsectoren gedaald, maar sterker in de industrie en energie. De LEP kende in de industrie en energie wel een sterkere toename tijdens de financieel-economische crisis in 2008-2009. Dat komt doordat deze sector conjunctuurgevoeliger is.

 • Vlaamse loonkosten per eenheid product gunstiger dan in de buurlanden

  In 2017 was de LEP gunstiger in het Vlaamse Gewest (= lager dan 1) dan gemiddeld in onze 3 buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland, tevens onze belangrijkste handelspartners. Voor de hele economie was de verhouding 0,98.
  De gunstigere LEP doet zich vooral voor in de industrie en energie (0,92). Voor de marktdiensten was dit in mindere mate het geval (0,97 in 2016). Sedert 2003 werd de Vlaamse LEP competitiever ten opzichte van het gemiddelde van de 3 buurlanden.

Bronnen

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen
Statistiek Vlaanderen: Regionale economische vooruitzichten

Definities

De loonkosten zijn de som van alle vergoedingen verschuldigd door alle werkgevers aan alle werknemers.
Loonkosten per eenheid product (LEP): de totale verloning van werknemers en zelfstandigen in verhouding tot de bruto toegevoegde waarde.
De bruto toegevoegde waarde is volgens de traditionele economische theorie het verschil tussen de marktwaarde van de in 1 jaar geproduceerde goederen en diensten en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte intermediaire goederen en diensten.
Lopende of nominale prijzen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie. 

Publicatiedatum

20 december 2018

Volgende update

september 2019

Meer cijfers

Contact

Vorige versies