Bruto toegevoegde waarde

 

Bron

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)

  

Definities

Bruto toegevoegde waarde:  het verschil tussen de marktwaarde van de in 1 jaar geproduceerde goederen en diensten en de marktwaarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Anders uitgedrukt: het is de waarde die de productiefactoren arbeid en kapitaal toevoegen aan de verbruikte of intermediaire goederen en diensten.

Het gaat om "bruto" toegevoegde waarde, wat wil zeggen dat het verbruik van vaste activa (= afschrijvingen) inbegrepen is.
De waardering gebeurt tegen basisprijzen. Dat wil zeggen dat de productie niet de door de producent in rekening gebrachte belasting over de toegevoegde waarde omvat en ook niet mogelijke andere productgebonden belastingen zoals accijnzen. Wel zijn productgebonden subsidies inbegrepen.

De bruto toegevoegde waarde wordt uitgedrukt in lopende prijzen. Dat wil zeggen: prijzen van het betrokken jaar, niet gecorrigeerd voor de inflatie. Een toename van de waarde is te wijten aan een toename van het volume en/of van de prijs per eenheid.

De economie wordt ingedeeld in 38 bedrijfstakken volgens de zogenaamde A38-indeling.

  

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het ESR 2010 (Europees Systeem van Rekeningen) garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten, info van betrokken actoren,...) en de afstemming op de nationale rekeningen, de welke ook herzien kunnen worden.

  

Referenties

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR): Regionale rekeningen

  

Contact

Stel je vraag 

 

Naar de statistiek