Bevolking naar herkomst 

 

Bron 

Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), bewerking Statistiek Vlaanderen 

 

Definities 

Aantal inwoners per herkomstgroep op 1 januari van het jaar: de aantallen worden afgezet ten opzichte van het totaal aantal inwoners volgens de KSZ op 1 januari van het jaar. 

Herkomst: om de herkomst van een persoon te bepalen worden 4 criteria in rekening gebracht: de huidige nationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de persoon, de geboortenationaliteit van de vader en de geboortenationaliteit van de moeder. Strikt genomen gaat het niet over de geboortenationaliteit, maar over de eerste in het Rijksregister gekende nationaliteit. Is één van deze 4 criteria een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon beschouwd als zijnde een persoon van buitenlandse herkomst. Deze operationalisering sluit aan bij de bepalingen hierover in artikel 2 van het Vlaams Integratie- en Inburgeringsdecreet van 2013: “een persoon van buitenlandse herkomst is een persoon die wettig en langdurig in België verblijft en die bij zijn geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat of van wie minstens één van de ouders bij de geboorte niet de Belgische nationaliteit bezat".

Om de personen van buitenlandse herkomst op te delen in verschillende herkomstgroepen wordt eerst gekeken naar de geboortenationaliteit van de vader. Is dat een niet-Belgische nationaliteit, dan wordt de persoon ingedeeld in de herkomstgroep die met die niet-Belgische nationaliteit overeenkomt. Is de geboortenationaliteit van de vader onbekend of Belgisch dan wordt gekeken naar de geboortenationaliteit van de moeder. Is die onbekend of Belgisch dan wordt gekeken naar de geboortenationaliteit van de persoon zelf. Is die onbekend of Belgisch wordt gekeken naar de huidige nationaliteit van de persoon.

Volgende herkomstgroepen worden gebruikt: 

  • België; 
  • West- en Noord-EU15-landen: Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Denemarken, Zweden en Finland; 
  • Zuid-EU15-landen: Italië, Spanje, Portugal, Griekenland; 
  • EU13-landen: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slovakije, Hongarije, Slovenië, Bulgarije, Roemenië, Malta en Cyprus, vanaf 2013 ook Kroatië; 
  • Europa buiten de EU: Zwitserland, Noorwegen, Albanië, Belarus, Kosovo, Moldavië, Rusland/USSR, Bosnië, Oekraïne, Liechtenstein, Andorra, Monaco, San Marino, Macedonië, Kroatië tot 2013, IJsland, Servië en Montenegro/Joegoslavië; 
  • Turkije; 
  • Maghreb-landen: Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië; 
  • Andere landen: andere landen dan diegene vermeld in bovenstaande groepen. 

 

Opmerkingen bij de kwaliteit 

De gegevens zijn gebaseerd op een koppeling tussen de gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) en de gegevens van het Rijksregister over de nationaliteitshistoriek van een persoon en diens ouders. 

Aangezien niet voor alle personen over alle gebruikte criteria (huidige en geboortenationaliteit van de persoon zelf en geboortenationaliteit van de ouders) gegevens zijn opgenomen in het Rijksregister, is het zo dat voor een deel van de bevolking weliswaar geen buitenlandse herkomst wordt gevonden, maar dat hierbij het voorbehoud gemaakt moet worden dat dit gebaseerd is op een onvolledige nationaliteitshistoriek. Begin 2017 ging het om 16,5% van de totale bevolking in het Vlaamse Gewest. In de praktijk gaat het vooral om oudere personen met een Belgische huidige en geboortenationaliteit waarvoor geen informatie bekend is over de geboortenationaliteit van de ouders. Aangezien de grote meerderheid van deze groep geboren is vóór 1970 en de mogelijkheden voor vreemdelingen en hun nakomelingen om de Belgische nationaliteit te verwerven tot de jaren 1990 beperkt waren, kan er vanuit gegaan worden dat de grote meerderheid van deze groep personen van Belgische herkomst zijn. Daarom worden de personen behorend tot deze groep hier beschouwd als personen van Belgische herkomst.

In tegenstelling tot de klassieke bevolkingscijfers van Statbel gaat het hier niet enkel om de personen ingeschreven in het bevolkingsregister (Belgen woonachtig in een Belgische gemeente + vreemdelingen met een permanente verblijfsvergunning), het vreemdelingenregister (vreemdelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning langer dan 3 maanden), het register van ambtenaren van de Europese Unie en de geprivilegieerde vreemdelingen van de NATO of van SHAPE, maar ook om de personen ingeschreven in het wachtregister (personen die een asielaanvraag hebben ingediend en nog in de procedure zitten).

Met personen die onwettig in het land verblijven, wordt geen rekening gehouden. 

 

Referenties 

Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ): Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) 

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek