Aandeel van de bevolking op beroepsleeftijd

 

Bron

Gegevens over de bevolking: Statbel, Eurostat, Ameco (Europese Commissie), bewerking Statistiek Vlaanderen

Gegevens over de samenstelling van de bevolking naar onderwijsniveau: Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK) Statbel, bewerking Steunpunt Werk/Departement WSE en Statistiek Vlaanderen

 

Definities

Bevolking op beroepsleeftijd: de bevolking van 15 tot 64 jaar, volgens de bepalingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO).

Onderwijsniveau:

  • laaggeschoold: personen zonder diploma of hoogstens een diploma lager secundair onderwijs;
  • middengeschoold: personen met hoogstens een diploma hoger secundair onderwijs of met een diploma post-secundair niet-hoger onderwijs;
  • hooggeschoold: personen met een diploma hoger of universitair onderwijs.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Statbel verzamelt gegevens over de Belgische bevolking voor de constructie van nationale en regionale statistieken. Ze voldoen aan de kwaliteitseisen van Eurostat.. Statbel levert de data voor België aan Eurostat.

Eurostat verzamelt gegevens over de bevolking van alle EU-landen, die worden gebruikt voor de constructie van nationale en regionale statistieken.

De gegevens werden verkregen via Ameco, de macro-economische databank van het Directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie. De gegevens van Ameco over de bevolking zijn afkomstig van Eurostat.

De cijfers betreffen jaargemiddelden van de bevolking op 1 januari van het referentiejaar en de bevolking op 1 januari van het volgende jaar (referentiejaar +1).

De gegevens van Ameco over de bevolking kunnen worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd en huishoudtype.

 

De gegevens over de samenstelling van de bevolking naar onderwijsniveau zijn schattingen gebaseerd op de Enquête naar de Arbeidskrachten (EAK), uitgevoerd door Statbel. EAK is de Belgische versie van de Labour Force Survey (LFS), de officiële enquête die in alle EU28-landen wordt afgenomen. De LFS wordt gebruikt voor de constructie van Europese, nationale en regionale statistieken over de arbeidsmarkt. De LFS wordt gecoördineerd door Eurostat.

De EAK wordt in België uitgevoerd vanaf 1983. Deelname aan de EAK is verplicht voor de geselecteerde huishoudens.

Van 1983 tot 1998 werden de huishoudens 1 maal per jaar bevraagd tijdens een beperkte periode. Vanaf 1999 werd de enquête continu uitgevoerd tijdens het jaar, waarbij de steekproef gelijkmatig werd verdeeld over alle weken van het jaar.

Vanaf 2017 wordt een nieuwe methode van enquêtering toegepast. De geselecteerde huishoudens en personen nemen deel aan een eerste bevraging. Daarna worden ze uitgenodigd om in de daaropvolgende 15 maanden nog 3 keer een vragenlijst te beantwoorden. De huishoudens worden in 2 opeenvolgende kwartalen bevraagd, daarna in 2 kwartalen niet en ten slotte in 2 kwartalen opnieuw.
De eerste bevraging gebeurt op dezelfde manier als de jaren voordien: de respondent wordt door een enquêteur uitgenodigd voor een persoonlijk interview, waarbij de vragenlijst gezamenlijk wordt doorlopen en de antwoorden worden geregistreerd op een tablet. Deze bevraging is de meest gedetailleerde en wordt begeleid door een enquêteur.
De vervolgbevragingen zijn korter en beperken zich grotendeels tot die aspecten van de arbeidsmarktpositie die gewijzigd zijn in vergelijking met de vorige bevraging.

In het Vlaamse Gewest werden in de periode 1999-2016 gegevens verzameld van ongeveer 20.000 huishoudens en 50.000 personen (huishoudleden). De responsgraad van de EAK in België lag in die periode tussen 75% en 80%.

Vanaf 2017 namen met de nieuwe methode ongeveer 18.000 Vlaamse huishoudens en 44.000 personen deel. In 2019 ging het om 17.967 huishoudens en 43.497 personen.

In de periode 2017-2019 bedroeg de gemiddelde responsgraad in het Vlaamse Gewest bij de eerste bevraging 73%, bij de tweede bevraging 88%, bij de derde bevraging 91% en bij de vierde bevraging 94%.

Aangezien de gegevens verzameld worden via een steekproef, moet bij de interpretatie van de resultaten van de LFS en EAK rekening worden gehouden met een bepaalde onzekerheidsmarge.

Voor de periode vanaf 1999 moet men wegens de nieuwe methode rekening houden met een breuk in de tijdreeks tussen 2016 en 2017.

 

Referenties

Statbel: Structuur van de bevolking

Eurostat: Database

Europese Commissie: Database AMECO

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek