Leerlingenkenmerken

 

Bron

Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, bewerking Statistiek Vlaanderen.

 

Definities

Leerlingenkenmerken: het sociaal profiel van een school wordt bepaald op basis van 4 leerlingenkenmerken:

- het opleidingsniveau van de moeder (wat iets zegt over de culturele bagage van de leerling);

- het ontvangen van een schooltoelage (wat iets zegt over de financiële draagkracht van het gezin van de leerling);

- de taal die de leerling spreekt in het gezin (wat iets zegt over het taalkundige en culturele kapitaal van het gezin);

- de buurt waar de leerling woont (wat iets zegt over het sociaal kapitaal van het gezin).

 

In de cijfers worden de leerlingen opgenomen die op 1 februari van het schooljaar ingeschreven zijn in een Nederlandstalige school. De leerlingen die ingeschreven zijn in Franstalige afdelingen van Nederlandstalige scholen of in Franstalige scholen onder de bevoegdheid van de Vlaamse overheid worden niet in dit cijfermateriaal opgenomen. Alleen leerlingen uit het gewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs (voltijds en deeltijds) worden opgenomen. Leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zijn niet opgenomen. In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gaat het enkel om de leerlingen ingeschreven in het Vlaamse onderwijs.

 

Gezinstaal (thuistaal niet-Nederlands)

De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet-Nederlands als de leerling in het gezin met niemand of in een gezin met 3 gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximaal één gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd.

 

Opleidingsniveau van de moeder (laag opleidingsniveau moeder)

De leerling tikt aan op dit kenmerk als de moeder in het bezit is van een diploma of getuigschrift van maximaal lager secundair onderwijs.

 

Schooltoelage

Een leerling tikt aan op dit kenmerk als hij/zij een schooltoelage gekregen heeft.

 

Buurt met een hoge mate van schoolse vertraging

Het gaat om de 25% van de leerlingen die in de buurten wonen met de hoogste percentages schoolse achterstand. Om die buurten te bepalen worden van elke buurt de 15-jarigen van de 6 afgelopen schooljaren genomen. Van deze groep bepalen we het aandeel dat 2 jaar of meer schoolse achterstand had opgelopen.

Leerlingen die behoren tot de trekkende bevolking en thuislozen scoren altijd op dit kenmerk.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

In het volledige secundair onderwijs en in het volledige basisonderwijs zullen er per definitie steeds 25% van de leerlingen aantikken op de indicator Buurt met een hoge mate van schoolse vertraging. Evoluties over de jaren van het totaal aantal leerlingen dat scoort op de indicator zijn dus niet zinvol om te bekijken. Het is wel zinvol om de verhouding tussen groepen te bekijken binnen het basis- of binnen het secundair onderwijs.

 

Referenties

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming:

Agentschap voor Onderwijsdiensten:  Cijfermateriaal

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek