Vrije tijd en cultuur: leden- en bezoekersaantallen

 

Bron

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM)

Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF)

Statbel

 

Definities

Eigen activiteiten cultuurcentra: bij een eigen activiteit is het cultuurcentrum de organisator of heeft het een beduidende inhoudelijke en financiële inbreng.

Erkend museum: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken kunnen een kwaliteitslabel krijgen op basis van een internationale minimumstandaard voor een professionele cultureel-erfgoedwerking. Het erkennen van de kwaliteitsvolle werking bestaat voor musea sinds 1996, in 2008 werd dit uitgebreid naar culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken.

Organisaties die aan de standaarden voldoen, krijgen een kwaliteitslabel. Het toont aan dat het cultureel erfgoed dat door deze organisatie wordt bewaard in goede handen is, dat er zorg- en duurzaam mee wordt omgesprongen. Het schept vertrouwen tegenover derden, zoals andere collectiebeherende organisaties en inhoudelijke partners (bijvoorbeeld schenkers, bruikleengevers, onderzoekers), erfgoedgemeenschappen, het publiek en financiële partners. Het geeft garanties naar de toekomst van het cultureel erfgoed.

Alleen een collectiebeherende organisatie met een kwaliteitslabel mag de naam `erkend museum', `erkende culturele archiefinstelling' of `erkende erfgoedbibliotheek' dragen.

Collectiebeherende organisaties met een kwaliteitslabel worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende organisaties.

De erkenning is losgekoppeld van subsidiëring. De erkenning gaat over de dagelijkse werking, hoe deze wordt georganiseerd en hoe er wordt omgegaan met het cultureel erfgoed dat de organisatie beheert.

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Voor de leners van openbare bibliotheken en de deelnemers aan de eigen activiteiten van cultuurcentra is na 2015 de registratieplicht weggevallen. De registratie is daardoor onvolledig vanaf 2016. Na 2016 kunnen enkel cijfers over de gehele sector geven door middel van extrapolatie op basis van die organisaties die vrijwillig verder blijven registreren. Het aantal organisaties dat zich vrijwillig registreert is momenteel te laag.

Wat de ledencijfers van socio-culturele verenigingen betreft, werd beslist om 2016 als nieuwe nulmeting te beschouwen. In de jaren voor 2015 waren de cijfers een extrapolatie op basis van een kleine steekproef, ze bleken evenwel een overschatting te zijn. De nieuwe ledenaantallen worden rechtstreeks bij de verenigingen opgevraagd, wat zorgde voor een meer accurate en correcte registratie vanaf 2016.

Voor de ledencijfers van de jeugdverenigingen moest voor sommige jaren een schatting van het ledenaantal van het VNJ (Vlaams Nationalistisch Jeugdverbond) gemaakt worden om een volledig vergelijkbare tijdreeks te kunnen opstellen.

Bij de deelnemers aan activiteiten van cultuurcentra, de museumbezoekers en de toeschouwersaantallen voor film, gaat het niet om unieke deelnemers/bezoekers. Mogelijk wordt een ruim publiek bereikt, maar het kan net zo goed om een kleiner en intensief participerend publiek gaan.

 

Referenties

Departement Cultuur, Jeugd en Media (CJM): Website

 

Contact

 Stel je vraag

 

Naar de statistiek