Aandeel burgers dat onlineaankopen deed voor privégebruik

 

Bron

Statbel, Eurostat, bewerking Statistiek Vlaanderen

 

Definities

In de Eurostat-enquête wordt e-commerce als volgt gedefinieerd: aankopen of bestellingen van goederen en diensten via een website of via een app voor privégebruik, inclusief de eventuele aankopen op internetveilingen zoals eBay. Het maakt niet uit via welk apparaat (computer, tablet, smartphone, ...) deze aankopen of bestellingen gebeuren. De uiteindelijke eigenaar van de goederen of diensten of de aard van de betaling (al of niet online) doet niet ter zake. Bestellingen of aankopen via een met de handgetypte e-mail, sms of mms komen niet in aanmerking, evenmin, alles wat gratis is of bestellingen of aankopen voor professioneel gebruik.

 Herkomst van de verkoper: het gaat om het postadres van de verkoper die de goederen of diensten levert. Voor digitale goederen of diensten geldt het adres van de firma die de goederen of diensten online aanbiedt.

 Het onderwijsniveau is gebaseerd op de internationaal erkende ISCED-indeling (International Standard Classification of Education). Laaggeschoolden zijn diegenen die ofwel geen diploma hebben ofwel ten hoogste een diploma van lager secundair onderwijs (eerste graad)(ISCED 0-2). Middengeschoolden hebben als hoogste diploma een van hoger secundair of "postsecundair" (niet hoger) onderwijs (ISCED 3-4). Hooggeschoolden hebben een diploma hoger onderwijs (ISCED 5-6).

 De groep met het laagste inkomen betreft de personen uit huishoudens met een inkomen van 1.199 euro per maand of minder; de tweede groep de personen uit huishoudens met een inkomen tussen 1.200 en 1.899 euro per maand; de derde groep de personen uit huishoudens met een inkomen tussen 1.900 en 2.999 euro per maand; en de groep met het hoogste inkomen de personen uit huishoudens met 3.000 euro per maand of meer. 

Opmerkingen bij de kwaliteit

De enquête over ICT- en internetgebruik bij huishoudens en individuen (ICT-enquête bij huishoudens en individuen) is een jaarlijks door Eurostat gecoördineerde bevraging in de lidstaten van de Europese Unie. Voor de organisatie van de bevraging en voor de verwerking van de Belgische cijfers is Statbel (de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie, Statistics Belgium) verantwoordelijk.

 De steekproef van de ICT-enquête bij huishoudens en individuen is in België een deelsteekproef van de enquête naar de arbeidskrachten (EAK). Na het afnemen van de enquête naar de arbeidskrachten vraagt de interviewer of de laatst verjaarde persoon van het huishouden van minstens 16 jaar en jonger dan 75 jaar zelfstandig de ICT-enquête wil invullen. Sinds 2009 worden er twee methodes van dataverzameling gebruikt: CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) via een webapplicatie; SAPQ (Self Administered Paper Questionnaire) via een papieren formulier. Vóór 2009 werd de enquête mondeling afgenomen door een enquêteur. Er is een rappel met nieuwe vragenlijst voorzien als het huishouden na 14 dagen nog niet heeft geantwoord.

 De huishoudens die voor de ICT-enquête in aanmerking komen, zijn de privéhuishoudens met ten minste één persoon in de leeftijdsrange van 16 tot en met 74 jaar die voor het eerste of tweede trimester deelnemen aan de doorlopende enquête naar de arbeidskrachten. Het veldwerk loopt van januari tot eind augustus. Vóór de hervorming van de EAK in 2017 volstond het tweede kwartaal om voldoende huishoudens te hebben en liep het veldwerk van april tot eind augustus.

 Na validatie bleven 5.810 huishoudens over. Dat is 66,2% van de huishoudens die aan de enquête naar de arbeidskrachten 2018 deelgenomen hebben en op basis van het vermelde leeftijdscriterium in aanmerking kwamen voor de ICT-enquête bij huishoudens en individuen, en 45,9% van de initiële brutosteekproef van de enquête naar de arbeidskrachten 2018 met uitsluiting van de huishoudens waarbij niet voldaan is aan bovenstaand leeftijdscriterium. De 5.810 huishoudens, die de nettosteekproef vormen, zijn als volgt over de drie gewesten verdeeld: 795 uit het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, 2.882 uit het Vlaamse Gewest en 2.133 uit het Waalse Gewest.

Referenties

Statbel: ICT-gebruik in huishoudens

Metadata Statbel: ICT-gebruik in huishoudens

Eurostat: ICT-gebruik in huishoudens

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek