Productiviteit in de industrie

 

Bron

Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) & Eurostat

 

Definities

Arbeidsproductiviteit: een maat voor de efficiëntie van de ingezette arbeid. Het geeft de verhouding weer tussen de bruto toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in een sector of in een land of regio.

Bruto toegevoegde waarde:  het verschil tussen de waarde van de geproduceerde goederen en diensten en de waarde van de in het productieproces verbruikte goederen en diensten. Anders uitgedrukt is het de waarde die de productiefactoren arbeid en kapitaal toevoegen aan de verbruikte of intermediaire goederen en diensten.

Het gaat om "bruto" toegevoegde waarde, wat wil zeggen dat het verbruik van vaste activa (= afschrijvingen) inbegrepen is.
De waardering gebeurt tegen basisprijzen. Dat wil zeggen dat de productie niet de door de producent in rekening gebrachte belasting over de toegevoegde waarde omvat en ook niet mogelijke andere productgebonden belastingen zoals accijnzen. Wel zijn productgebonden subsidies inbegrepen.

Werkgelegenheid: het gaat om werknemers en zelfstandigen zoals gedefinieerd volgens het ESR 2010. Werknemers zijn personen die op grond van een arbeidsovereenkomst (al dan niet formeel) werk verrichten voor een andere ingezeten institutionele eenheid en daarvoor loon ontvangen. Personen in loondienst worden alleen bij de werknemers ingedeeld indien ze niet in hoofdzaak als zelfstandige werkzaam zijn. Zelfstandigen zijn personen die als eigenaar of mede-eigenaar werkzaam zijn in een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid die niet als quasi-vennootschap wordt beschouwd. Tot de zelfstandigen behoren ook de niet-betaalde meewerkende gezinsleden, de thuiswerkers van wie het inkomen afhangt van de output van het productieproces waarvoor zij verantwoordelijk zijn en de werkenden die enkel voor eigen consumptie of eigen investeringen produceren.

De industrie wordt gedefinieerd als de NACE rev.2 05-33 minus NACE 19 (cokes en petroleumraffinage).

 

Opmerkingen bij de kwaliteit

Het ESR 2010 (Europees Systeem van Rekeningen) garandeert een vergelijkbare opmaak van het aggregaat over de landen heen. De data voor de laatste jaren kunnen herzien worden omwille van de beschikbaarheid van nieuwe statistische informatie (uit jaarrapporten, info van betrokken actoren,...) en de afstemming op de nationale rekeningen, dewelke ook herzien kunnen worden.

 

Referenties

Instituut voor de Nationale Rekeningen: Regionale rekeningen

Eurostat: National Accounts – detailed breakdowns

 

Contact

Stel je vraag

 

Naar de statistiek