Ecoscore personenwagenpark

Bron

Ecoscore is een samenwerking tussen de 3 gewesten, Vito en VUB. Het is Vito die de databank beheert. Departement Omgeving Vlaanderen produceert hieruit rapporten en figuren op Vlaams niveau.

Definities

Definitie ecoscore:

De ecoscore is een milieuscore voor voertuigen. Deze score geeft een indicatie van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten mee in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten en effecten op ecosystemen) en geluidshinder. De toegepaste milieuevaluatie laat toe deze verschillende effecten te combineren in één enkele indicator. De werkwijze die hiervoor gehanteerd wordt, is de well-to-wheel benadering. Hierbij worden zowel tank-to-wheel (uitlaatemissies door rijden met voertuig) als well-to-tank emissies (uitstoot door productie en distributie van de brandstof (benzine, diesel, LPG, elektriciteit,…)) in rekening gebracht. Deze werkwijze biedt het voordeel dat voertuigen met verschillende technologieën en verschillende brandstoffen op eenzelfde basis met elkaar vergeleken kunnen worden. De emissies die gepaard gaan met de productie van het voertuig en met de recyclage of verwerking na het gebruik, worden niet in rekening gebracht.

De ecoscore  wordt uitgedrukt in een waarde tussen 0 en 100: hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker het voertuig.

Verschil tussen ecoscore en CO2-uitstoot:

De CO2-uitstoot wordt bij nieuwe wagens telkens vermeld. Ook in advertenties kom je dit tegen. Sommige constructeurs pakken uit met 'zeer milieuvriendelijke wagens' die weinig CO2 uitstoten. Maar de CO2-uitstoot zegt niets over de andere emissies, zoals de uitstoot van fijn stof (roetdeeltjes). Een wagen met lage CO2-uitstoot is dus niet per definitie een milieuvriendelijk voertuig. De ecoscore houdt naast CO2 ook rekening met de andere emissies die worden uitgestoten en geeft dus wel een totaalbeeld.

Verschil tussen ecoscore en euronorm:

Een voertuig dat op de markt wordt gebracht moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo legt Europa bepaalde beperkingen op voor de uitstoot van NOx, CO, koolwaterstoffen en fijn stof (roetdeeltjes). Die normen worden steeds strenger en krijgen telkens een hoger cijfer. Sinds 2011 geldt voor alle personenwagen bijvoorbeeld de Euro 5-norm, die strenger is dan de voorgaande Euro 4-norm.

Toch geeft deze Euronorm geen totaalbeeld over hoe milieuvriendelijk je wagen is. De uitstoot van CO2 wordt niet in rekening gebracht. Er is ook een belangrijk verschil tussen de beperkingen die gelden voor benzinewagens en voor dieselwagens. Een Euro 4-dieselwagen is dus niet even milieuvriendelijk als een Euro 4-benzinewagen. Ook binnen dezelfde brandstofsoort en dezelfde norm zijn er nog belangrijke verschillen in uitstoot mogelijk. Een Euro 4-diesel met roetfilter stoot bijvoorbeeld meer dan 90% minder fijn stof uit dan een Euro 4-diesel zonder roetfilter.
De ecoscore houdt rekening met de individuele emissies van elke wagen en houdt ook rekening met de CO2-uitstoot. De ecoscore geeft zo wel een totaalbeeld.

Hoe wordt de Ecoscore berekend?

De berekeningswijze voor ecoscore vindt u hier terug

Kwaliteit van de cijfers

Voor de berekening van de gemiddelde ecoscore bij alternatieve brandstoffen zijn pas vanaf 2012 cijfers beschikbaar voor hybride voortuigen. Dat verklaart opwaartse knik in de curve in 2012.

 

Referenties

Ecoscore

Departement Omgeving Vlaanderen: Groene mobiliteit

 

 

 

Contact 

Stel je vraag

 

Naar de statistiek